Visa allt om Åsljungagården Hotell & Konferens AB
Visa allt om Åsljungagården Hotell & Konferens AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 161 394 2 827 3 623 3 395 3 980 3 690 3 521 4 266 3 237
Övrig omsättning 19 54 142 288 254 216 197 122 180 114
Rörelseresultat (EBIT) 1 171 -1 165 -141 -269 -796 -437 -649 -966 -288 -32
Resultat efter finansnetto 1 117 -1 242 -193 -354 -873 -516 -708 -1 069 -402 -120
Årets resultat 374 -2 -193 -354 -873 -516 -708 -1 069 -402 -120
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 370 759 1 425 1 781 834 924 1 326 1 543 1 582 1 932
Omsättningstillgångar 2 503 270 933 1 901 324 886 799 754 967 593
Tillgångar 2 873 1 029 2 358 3 682 1 158 1 810 2 126 2 297 2 549 2 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 502 128 246 239 -1 842 -969 -879 -386 78 -20
Obeskattade reserver 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 365 706 2 027 710 1 122 1 322 1 522 1 792 1 856 1 870
Kortfristiga skulder 873 195 85 2 733 1 879 1 457 1 483 892 614 675
Skulder och eget kapital 2 873 1 029 2 358 3 682 1 158 1 810 2 126 2 297 2 549 2 525
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 266 331 200 278 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 752 199 763 1 277 1 251 941 888 983 897 504
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 495 74 336 463 507 471 494 581 575 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 180 448 2 969 3 911 3 649 4 196 3 887 3 643 4 446 3 351
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 1 4 6 4 4 4 4 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 166 394 707 604 849 995 923 880 711 809
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 324 274 282 276 414 417 439 463 301 274
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 297 -1 038 215 -126 -598 -3 -223 -562 94 259
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 971,32% -86,06% -21,97% 6,72% -14,70% 7,86% 4,80% -17,46% 31,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,76% -113,22% -5,98% -7,31% -68,65% -24,14% -30,53% -41,88% -11,14% -1,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,35% -295,69% -4,99% -7,42% -23,42% -10,98% -17,59% -27,32% -6,66% -0,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,45% 66,50% 81,36% 73,06% 71,81% 74,90% 75,34% 79,30% 80,33% 79,12%
Rörelsekapital/omsättning 19,97% 19,04% 30,00% -22,96% -45,80% -14,35% -18,54% -3,92% 8,27% -2,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,08% 12,44% 10,43% 6,49% -159,07% -53,54% -41,35% -16,80% 3,06% -0,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 284,08% 121,03% 1 015,29% 65,35% 10,16% 52,78% 44,98% 69,17% 134,36% 76,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...