Visa allt om Infratek Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 513 298 1 768 989 1 649 664 1 657 490 1 506 333 1 493 773 1 575 448 1 521 045 1 528 701 1 557 920
Övrig omsättning 4 424 5 278 1 349 225 367 1 488 2 057 0 157 819
Rörelseresultat (EBIT) -53 091 45 309 -14 487 80 386 84 266 75 037 10 722 -20 446 19 607 54 870
Resultat efter finansnetto -54 890 44 409 -15 407 79 850 83 560 71 798 13 253 -23 470 17 743 55 076
Årets resultat -15 484 4 010 -12 337 65 864 65 514 56 400 3 443 -15 063 12 067 37 082
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 251 51 125 54 052 20 199 26 604 34 677 48 466 66 239 88 289 47 230
Omsättningstillgångar 511 436 571 888 665 902 519 888 542 592 439 678 390 637 742 670 431 010 486 483
Tillgångar 559 687 623 013 719 954 540 087 569 196 474 355 439 103 808 909 519 299 533 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 275 145 759 141 749 204 086 248 222 182 708 126 453 123 010 139 686 233 015
Obeskattade reserver 7 500 16 002 12 002 12 002 16 929 17 566 18 355 11 508 15 141 11 400
Avsättningar (tkr) 16 589 13 074 8 002 5 185 3 853 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 887 0
Kortfristiga skulder 405 323 448 178 558 201 318 814 300 192 274 081 294 295 674 391 362 585 289 298
Skulder och eget kapital 559 687 623 013 719 954 540 087 569 196 474 355 439 103 808 909 519 299 533 713
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 703 - - - 938 1 655 1 908 1 883 1 887 1 845
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 235 956 266 760 250 023 265 959 254 291 272 466 281 652 345 688 331 754 364 858
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 112 679 140 485 116 669 89 516 86 075 91 783 128 610 144 285 134 438 131 023
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 110 000 0 0 0 0 112 000
Omsättning 1 517 722 1 774 267 1 651 013 1 657 715 1 506 700 1 495 261 1 577 505 1 521 045 1 528 858 1 558 739
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 407 441 481 515 518 571 622 717 724 774
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 718 4 011 3 430 3 218 2 908 2 616 2 533 2 121 2 111 2 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 902 951 846 820 792 772 735 748 661 619
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -44 283 53 788 -8 955 86 282 94 219 87 177 28 324 885 32 430 61 241
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,45% 7,23% -0,47% 10,03% 0,84% -5,18% 3,58% -0,50% -1,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,42% 7,36% -1,91% 14,93% 14,87% 15,96% 3,99% -2,38% 4,02% 10,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,48% 2,59% -0,83% 4,87% 5,62% 5,07% 1,11% -1,27% 1,36% 3,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,83% 38,42% 35,37% 39,75% 42,83% 46,14% 41,20% 48,97% 46,62% 46,90%
Rörelsekapital/omsättning 7,01% 6,99% 6,53% 12,13% 16,09% 11,09% 6,12% 4,49% 4,48% 12,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,32% 25,40% 20,99% 39,52% 45,93% 41,41% 32,06% 16,32% 29,05% 45,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,18% 127,60% 119,29% 163,07% 179,03% 155,73% 130,96% 109,30% 117,08% 166,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!