Visa allt om Edstedt Marketing Consulting AB
Visa allt om Edstedt Marketing Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 100 2 148 2 149 2 073 1 708 1 819 1 443 1 963 2 422 1 545
Övrig omsättning 14 - - 9 - - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 212 49 34 -9 -9 49 42 118 -33 281
Resultat efter finansnetto 211 47 32 -13 -12 45 36 99 -31 281
Årets resultat 118 42 25 17 8 25 28 53 18 105
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 94 109 150 268 243 362 314 317 288
Omsättningstillgångar 592 476 470 620 232 390 285 535 475 777
Tillgångar 662 571 579 770 500 633 647 849 792 1 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 228 186 236 219 211 186 258 223 205
Obeskattade reserver 83 26 34 34 72 97 88 92 74 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 317 360 500 208 325 372 499 495 730
Skulder och eget kapital 662 571 579 770 500 633 647 849 792 1 065
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 408 - 0 0 0 192 194 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 221 360 0 323 302 0 184 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 84 122 135 102 85 0 58 60 61 13
Utdelning till aktieägare 50 50 0 0 0 0 0 100 17 0
Omsättning 2 114 2 148 2 149 2 082 1 708 1 819 1 451 1 963 2 422 1 545
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 100 2 148 2 149 2 073 1 708 - 1 443 1 963 2 422 1 545
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 330 510 670 527 505 - 389 412 416 143
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 248 97 102 76 103 196 186 236 64 353
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,23% -0,05% 3,67% 21,37% -6,10% 26,06% -26,49% -18,95% 56,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,02% 8,58% 6,04% -1,17% -1,80% 7,74% 6,49% 13,90% -3,91% 26,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,10% 2,28% 1,63% -0,43% -0,53% 2,69% 2,91% 6,01% -1,28% 18,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,52% 49,72% 54,63% 50,46% 55,62% 54,92% 62,44% 49,62% 36,71% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,71% 7,40% 5,12% 5,79% 1,41% 3,57% -6,03% 1,83% -0,83% 3,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,49% 43,48% 36,70% 33,90% 54,41% 44,63% 38,77% 38,19% 34,88% 28,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,19% 150,16% 130,56% 124,00% 111,54% 120,00% 76,61% 107,21% 95,96% 106,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...