Visa allt om ERAXON Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 91 790 748 803 826 900 1 200 5 290 17 741 10 661
Övrig omsättning - - - - 78 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -665 -735 -725 -665 -601 -107 -86 888 3 381 1 106
Resultat efter finansnetto 5 464 4 672 3 129 6 893 3 991 2 513 415 895 3 367 1 029
Årets resultat 5 801 5 308 7 730 6 893 5 742 4 159 1 359 1 670 1 654 916
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 341 16 597 14 512 14 367 839 9 803 5 635 3 531 3 271 1 137
Omsättningstillgångar 717 2 676 3 433 1 870 7 613 464 933 1 301 4 548 5 063
Tillgångar 22 058 19 273 17 944 16 236 8 451 10 267 6 569 4 832 7 818 6 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 144 17 843 15 760 11 131 6 387 8 945 4 786 3 428 1 757 1 025
Obeskattade reserver 840 1 180 1 820 1 115 1 115 1 115 1 115 725 1 138 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520
Kortfristiga skulder 74 249 364 3 991 949 206 667 680 4 922 4 654
Skulder och eget kapital 22 058 19 273 17 944 16 236 8 451 10 267 6 569 4 832 7 818 6 200
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 552 576 617
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 285
Löner till övriga anställda - - - 812 822 542 694 693 5 702 3 028
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 449 533 375 128 673 2 244 1 209
Utdelning till aktieägare 220 2 500 3 225 3 100 2 150 8 300 0 0 0 0
Omsättning 91 790 748 803 904 900 1 200 5 290 17 741 10 661
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 1 1 3 12 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 91 395 374 402 413 900 1 200 1 763 1 478 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 360 524 530 634 655 875 1 110 676 695 663
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -665 -735 -725 -665 -601 -100 -79 888 4 212 1 754
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -88,48% 5,61% -6,85% -2,78% -8,22% -25,00% -77,32% -70,18% 66,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,77% 24,24% 17,44% 42,45% 47,23% 24,49% 6,32% 18,56% 43,39% 17,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6 003,30% 591,39% 418,32% 858,28% 483,17% 279,33% 34,58% 16,96% 19,12% 10,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 706,59% 307,22% 410,29% -264,13% 806,78% 28,67% 22,17% 11,74% -2,11% 3,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,83% 97,36% 95,74% 73,91% 85,87% 95,59% 85,37% 82,00% 33,20% 16,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 968,92% 1 074,70% 943,13% 46,86% 802,21% 225,24% 139,88% 191,32% 92,40% 108,79%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...