Visa allt om Folktandvården Gävleborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 372 699 443 837 450 106 449 551 447 774 422 251 414 377 398 848 389 842 378 023
Övrig omsättning 12 514 341 415 1 886 262 2 212 484 349 118 42
Rörelseresultat (EBIT) -28 647 2 599 1 833 10 345 12 671 -1 956 16 381 15 555 16 026 269
Resultat efter finansnetto -28 191 2 981 2 245 10 772 13 132 -1 390 16 826 16 086 16 250 554
Årets resultat -17 078 2 568 2 725 9 152 12 096 0 11 507 12 472 5 268 -247
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 568 84 634 83 748 79 199 73 568 74 784 73 692 71 843 68 431 75 131
Omsättningstillgångar 81 801 85 391 100 967 109 721 109 922 104 295 102 475 84 009 81 271 60 366
Tillgångar 155 369 170 025 184 715 188 920 183 490 179 079 176 167 155 852 149 702 135 497
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 981 64 058 65 491 66 967 62 812 50 716 57 277 52 043 44 465 39 197
Obeskattade reserver 21 686 33 899 34 449 35 849 37 144 39 719 41 156 39 156 39 156 30 156
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 023 788
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 4 590 5 790 6 990
Kortfristiga skulder 86 702 72 068 84 775 86 104 83 534 88 644 77 734 60 063 56 268 58 366
Skulder och eget kapital 155 369 170 025 184 715 188 920 183 490 179 079 176 167 155 852 149 702 135 497
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 857 1 828 1 594 2 451 1 558 1 406 1 415 1 389 5 477 1 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 176 177 181 227 175 885 173 125 166 823 165 130 153 489 153 691 152 111 145 067
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 86 085 93 322 99 163 91 283 89 105 100 656 78 782 72 148 75 618 65 716
Utdelning till aktieägare 0 0 4 000 4 201 4 997 0 6 562 6 273 4 894 0
Omsättning 385 213 444 178 450 521 451 437 448 036 424 463 414 861 399 197 389 960 378 065
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 432 436 432 440 438 426 417 412 414 406
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 863 1 018 1 042 1 022 1 022 991 994 968 942 931
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 658 671 639 632 656 604 577 578 575
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 702 16 745 15 689 23 638 25 382 9 826 28 035 25 856 26 299 10 217
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,03% -1,39% 0,12% 0,40% 6,04% 1,90% 3,89% 2,31% 3,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,14% 1,76% 1,22% 5,71% 7,17% -0,77% 9,58% 10,38% 10,99% 0,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,56% 0,67% 0,50% 2,40% 2,94% -0,33% 4,07% 4,06% 4,22% 0,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,32% 3,00% 3,60% 5,25% 5,89% 3,71% 5,97% 6,00% 6,41% 0,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,13% 53,23% 50,00% 50,25% 50,02% 45,62% 50,74% 52,99% 48,98% 45,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,49% 109,32% 112,07% 117,90% 125,13% 111,55% 125,23% 131,52% 134,34% 95,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!