Visa allt om MyMoney Europe AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 64 641 42 202 23 541 16 852 33 620 34 000 30 101 32 462 20 620 18 032
Övrig omsättning 2 705 1 220 944 672 287 154 0 3 30 12
Rörelseresultat (EBIT) 21 663 12 109 2 880 217 -4 934 257 529 1 281 985 2 450
Resultat efter finansnetto 20 507 11 596 2 617 119 -5 594 248 529 1 315 1 012 2 424
Årets resultat 12 004 9 057 2 015 68 -5 594 236 529 1 315 1 012 2 424
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 701 19 555 10 932 8 992 8 105 16 060 3 836 2 728 3 224 6 382
Omsättningstillgångar 49 193 28 182 16 446 9 280 9 839 11 961 10 902 8 352 7 293 5 110
Tillgångar 174 894 47 737 27 378 18 272 17 944 28 021 14 738 11 080 10 517 11 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 653 18 648 9 557 7 408 6 132 6 726 6 490 5 960 4 645 3 552
Obeskattade reserver 5 178 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 114 420 3 500 198 726 6 646 16 000 3 520 3 403 3 760 7 425
Kortfristiga skulder 24 643 25 588 17 623 10 138 5 166 5 284 4 728 1 717 2 112 515
Skulder och eget kapital 174 894 47 737 27 378 18 272 17 944 28 021 14 738 11 080 10 517 11 493
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 6 679 4 348 4 124 4 500 2 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 - - 2 450 1 614 1 498 1 562 931
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 346 43 422 24 485 17 524 33 907 34 154 30 101 32 465 20 650 18 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 23 20 16 15 11 14 14 14 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 394 1 835 1 177 1 053 2 241 3 091 2 150 2 319 1 473 2 004
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 901 882 708 619 605 856 438 413 446 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 508 12 860 2 967 238 -4 911 314 711 1 294 999 2 458
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,17% 79,27% 39,69% -49,88% -1,12% 12,95% -7,27% 57,43% 14,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,39% 25,37% 10,52% 1,30% -27,50% 0,95% 3,70% 11,88% 9,73% 21,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,51% 28,69% 12,24% 1,41% -14,68% 0,78% 1,81% 4,05% 4,96% 13,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,55% 49,24% 39,41% 36,22% 59,98% 58,39%
Rörelsekapital/omsättning 37,98% 6,15% -5,00% -5,09% 13,90% 19,64% 20,51% 20,44% 25,13% 25,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,84% 39,06% 34,91% 40,54% 34,17% 24,04% 44,04% 53,79% 44,17% 30,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,62% 110,14% 93,32% 91,54% 184,51% 224,58% 182,95% 486,43% 300,95% 992,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!