Visa allt om Ölands Kultur och Nöjespark AB
Visa allt om Ölands Kultur och Nöjespark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 23 571 23 093 25 286 29 418 26 830 25 345 26 784 24 308 25 050 20 766
Övrig omsättning 436 1 076 491 750 530 399 731 331 59 114
Rörelseresultat (EBIT) 120 518 -1 325 1 732 2 685 3 942 7 986 5 116 5 443 3 527
Resultat efter finansnetto 120 539 -1 279 1 875 2 866 3 966 8 188 5 238 5 505 3 567
Årets resultat 32 9 -1 010 1 200 2 097 2 892 8 152 5 187 5 479 3 535
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättningstillgångar 4 312 4 318 3 317 3 649 5 037 6 174 5 326 2 793 8 617 4 945
Tillgångar 4 312 4 318 3 317 3 649 5 037 6 174 5 326 2 893 8 617 4 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 649 617 608 604 141 3 041 149 146 144 135
Obeskattade reserver 283 230 230 230 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 379 3 471 2 479 2 815 4 895 3 133 5 177 2 747 8 472 4 809
Skulder och eget kapital 4 312 4 318 3 317 3 649 5 037 6 174 5 326 2 893 8 617 4 945
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 360 350 348 643 546 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 132 6 339 7 507 7 962 6 339 4 577 4 102 3 674 4 056 3 972
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 960 2 016 2 527 2 721 2 685 1 810 1 895 1 671 1 813 1 899
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0
Omsättning 24 007 24 169 25 777 30 168 27 360 25 744 27 515 24 639 25 109 20 880
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 25 27 28 25 20 20 19 23 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 982 924 937 1 051 1 073 1 267 1 339 1 279 1 089 865
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 346 384 393 384 347 325 325 287 275
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 120 518 -1 325 1 732 2 685 3 942 7 986 5 116 5 443 3 527
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,07% -8,67% -14,05% 9,65% 5,86% -5,37% 10,19% -2,96% 20,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,78% 12,53% -38,53% 51,44% 56,94% 64,29% 154,90% 193,61% 65,31% 73,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,51% 2,34% -5,05% 6,38% 10,69% 15,66% 30,80% 23,04% 22,47% 17,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,96% 98,08% 97,69% 97,43% 98,25% 97,61% 98,90% 98,35% 98,81% 97,78%
Rörelsekapital/omsättning 3,96% 3,67% 3,31% 2,83% 0,53% 12,00% 0,56% 0,19% 0,58% 0,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,17% 18,44% 23,74% 21,20% 2,80% 49,25% 2,80% 5,05% 1,67% 2,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,63% 117,46% 124,93% 121,10% 96,47% 186,72% 94,38% 86,39% 97,17% 94,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...