Visa allt om Zoom Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 4 743 5 100 7 675 6 163 4 641 4 121 3 233 2 878 3 028 2 172
Övrig omsättning 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 616 947 2 797 2 313 1 480 1 171 485 349 242 97
Resultat efter finansnetto 615 944 2 794 2 307 1 480 1 170 485 350 244 104
Årets resultat 576 804 1 661 1 588 911 909 280 201 129 57
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 39 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 542 2 878 4 627 3 559 2 741 2 399 1 378 1 196 1 199 808
Tillgångar 2 572 2 918 4 627 3 559 2 741 2 399 1 378 1 196 1 199 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 687 1 011 1 766 1 706 1 017 1 106 467 387 286 177
Obeskattade reserver 1 405 1 528 1 617 960 696 388 388 265 176 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 480 379 1 244 894 1 027 904 524 544 738 519
Skulder och eget kapital 2 572 2 918 4 627 3 559 2 741 2 399 1 378 1 196 1 199 808
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 716 988 696
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 755 1 558 679 546 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 630 562 573 560 375
Utdelning till aktieägare 580 900 1 560 1 600 900 1 000 270 200 100 20
Omsättning 4 746 5 106 7 675 6 163 4 641 4 121 3 233 2 878 3 028 2 172
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 5 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 949 1 020 1 279 1 233 1 160 1 030 808 720 1 009 724
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 696 697 680 621 599 618 536 493 708 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 626 957 2 797 2 313 1 480 1 171 485 349 242 97
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,00% -33,55% 24,53% 32,79% 12,62% 27,47% 12,33% -4,95% 39,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,95% 32,45% 60,45% 64,99% 53,99% 48,81% 35,20% 29,26% 20,43% 12,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,99% 18,57% 36,44% 37,53% 31,89% 28,42% 15,00% 12,16% 8,09% 4,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,47% 49,00% 44,08% 43,24% 36,93% 36,28% 26,42% 22,65% 15,22% 13,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,32% 75,49% 65,43% 68,97% 56,91% 58,72% 55,85% 49,64% 34,67% 32,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 529,58% 759,37% 371,95% 398,10% 266,89% 265,38% 262,98% 219,85% 162,47% 155,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!