Visa allt om VS och Ventilation Service i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 1 593 1 666 1 542 1 902 1 936 2 041 1 491 1 435 1 435 1 983
Övrig omsättning 0 31 0 0 0 4 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 100 369 236 446 343 720 260 101 120 323
Resultat efter finansnetto 85 372 236 445 343 720 265 112 131 327
Årets resultat 124 243 164 304 242 492 179 108 114 178
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 870 893 800 500 500 500 100 32 65
Omsättningstillgångar 2 106 1 369 1 219 1 256 1 412 1 448 1 004 1 344 1 440 1 414
Tillgångar 2 153 2 238 2 112 2 056 1 912 1 948 1 504 1 444 1 471 1 478
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 345 1 371 1 278 1 265 1 111 1 168 801 722 715 701
Obeskattade reserver 635 714 655 633 581 550 453 420 448 474
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 30 27 23 20 2 1 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 123 152 135 200 227 249 302 309 304
Skulder och eget kapital 2 153 2 238 2 112 2 056 1 912 1 948 1 504 1 444 1 471 1 478
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 423 420 508
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 318 373 10 5 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 166 187 203 197 209
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 300 125 100 100 100
Omsättning 1 593 1 697 1 542 1 902 1 936 2 045 1 491 1 435 1 435 1 983
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 797 833 771 951 968 1 021 746 718 718 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 386 376 383 357 330 247 291 330 313 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 123 392 259 446 343 720 260 133 153 370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,38% 8,04% -18,93% -1,76% -5,14% 36,89% 3,90% 0,00% -27,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,64% 16,62% 11,17% 21,69% 17,94% 36,96% 17,69% 7,76% 8,91% 22,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,28% 22,33% 15,30% 23,45% 17,72% 35,28% 17,84% 7,80% 9,13% 16,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,52% 75,39% 76,39% 67,93% 58,42% 66,10% 65,19% 63,76% 65,16% 60,92%
Rörelsekapital/omsättning 123,48% 74,79% 69,20% 58,94% 62,60% 59,82% 50,64% 72,61% 78,82% 55,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,48% 86,14% 84,70% 85,54% 81,81% 81,98% 76,75% 72,69% 71,05% 71,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 515,11% 1 113,01% 801,97% 930,37% 706,00% 637,89% 403,21% 445,03% 466,02% 465,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...