Visa allt om Tigerholm Intressenter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 4 493 3 881 3 555 3 123 2 760 2 133 1 265 1 092 918 620
Övrig omsättning 46 10 0 80 242 3 761 0 5 8 187
Rörelseresultat (EBIT) -605 -690 -1 017 -827 -960 2 422 -2 211 -2 165 -1 489 -997
Resultat efter finansnetto 168 21 -335 108 1 477 2 976 -1 254 -1 774 -3 430 -1 735
Årets resultat -48 24 -267 64 1 316 1 629 1 -1 434 -3 430 -1 735
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 095 30 590 30 753 30 817 30 243 26 946 23 459 20 424 13 067 15 118
Omsättningstillgångar 2 671 2 564 1 804 1 865 2 540 4 479 6 673 10 789 11 232 9 128
Tillgångar 27 766 33 154 32 557 32 682 32 782 31 425 30 132 31 213 24 298 24 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 830 2 878 2 853 3 121 3 056 1 740 104 102 102 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 317 292 296 364 320 485 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 211 28 735 28 284 28 184 28 334 28 009 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 408 1 249 1 125 1 014 1 072 1 192 30 029 31 111 24 196 24 143
Skulder och eget kapital 27 766 33 154 32 557 32 682 32 782 31 425 30 132 31 213 24 298 24 246
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 392
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 444 0 1 111 657 595 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 816 0 687 427 257 149
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 539 3 891 3 555 3 203 3 002 5 894 1 265 1 097 926 807
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 123 970 889 781 690 - 633 546 459 310
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 899 732 781 696 600 - 973 586 471 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -384 -462 -815 -641 -779 2 565 -2 037 -1 983 -1 309 -822
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,77% 9,17% 13,83% 13,15% 29,40% 68,62% 15,84% 18,95% 48,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,61% 0,07% -1,02% 0,52% 4,53% 9,48% -3,81% -5,68% -4,57% -2,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,76% 0,62% -9,37% 5,48% 53,77% 139,66% -90,83% -162,27% -121,02% -101,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,11% 33,88% 19,10% 27,25% 53,19% 154,10% -1 846,32% -1 860,99% -1 412,20% -2 421,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,19% 8,68% 8,76% 9,55% 9,32% 5,54% 0,35% 0,33% 0,42% 0,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,70% 205,28% 160,36% 183,93% 236,94% 375,76% 22,22% 34,68% 46,42% 37,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...