Visa allt om Cervera AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 517 800 879 920 859 398 856 010 812 427 416 930 745 437 675 966 596 088 564 082
Övrig omsättning 34 541 39 148 45 592 47 332 44 255 33 708 59 477 49 064 51 556 43 524
Rörelseresultat (EBIT) 79 811 -24 658 6 620 27 125 30 383 -32 628 2 159 -15 211 -10 447 -26 667
Resultat efter finansnetto 79 478 -22 571 6 944 25 955 29 278 -36 543 1 211 -28 158 -6 149 -29 186
Årets resultat 79 478 -22 571 6 944 25 955 29 276 -36 670 410 19 555 -4 680 -33 449
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 743 44 177 47 466 50 921 35 907 43 209 35 287 100 576 63 976 75 612
Omsättningstillgångar 535 326 272 826 309 704 301 960 264 207 268 783 361 886 373 480 330 600 291 768
Tillgångar 577 069 317 003 357 170 352 881 300 114 311 992 397 173 474 056 394 576 367 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 156 134 678 157 249 150 305 124 350 95 537 167 207 164 826 145 271 114 951
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 165 80 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000
Kortfristiga skulder 362 913 182 325 199 921 202 576 175 764 216 290 229 886 309 230 249 305 217 429
Skulder och eget kapital 577 069 317 003 357 170 352 881 300 114 311 992 397 173 474 056 394 576 367 380
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 403 1 575 1 676 3 523 5 688 2 687 2 220 3 236 2 836
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 512 514 - - - -
Löner till övriga anställda 184 745 138 869 133 017 132 326 124 935 76 634 118 804 112 978 101 993 99 389
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 69 653 53 037 51 957 52 712 47 326 27 140 37 515 40 991 36 209 34 512
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 552 341 919 068 904 990 903 342 856 682 450 638 804 914 725 030 647 644 607 606
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 342 325 323 331 309 302 315 281 286 271
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 438 2 707 2 661 2 586 2 629 1 381 2 366 2 406 2 084 2 081
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 773 600 584 568 565 366 535 563 504 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 96 844 -11 633 18 828 38 583 39 066 -28 429 11 675 -1 453 3 382 -8 754
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 72,49% 2,39% 0,40% 5,36% 94,86% -44,07% 10,28% 13,40% 5,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,12% -6,57% 2,35% 7,69% 10,14% -10,44% 0,57% -5,67% -0,90% -7,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,37% -2,37% 0,98% 3,17% 3,74% -7,81% 0,30% -3,97% -0,59% -4,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,98% 45,19% 48,07% 49,02% 48,84% 46,20% 46,37% 45,50% 44,72% 44,51%
Rörelsekapital/omsättning 11,36% 10,29% 12,77% 11,61% 10,89% 12,59% 17,71% 9,50% 13,64% 13,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,11% 42,48% 44,03% 42,59% 41,43% 30,62% 42,10% 34,77% 36,82% 31,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,48% 33,59% 34,28% 28,83% 27,70% 30,59% 75,33% 61,78% 77,97% 78,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!