Visa allt om Jämjö-Flak AB
Visa allt om Jämjö-Flak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 25 314 17 101 16 368 17 026 15 802 13 204 17 288 22 049 20 446 13 758
Övrig omsättning 384 - 118 25 - - 20 - 41 6
Rörelseresultat (EBIT) 560 292 475 1 658 1 128 486 1 443 1 584 1 913 1 590
Resultat efter finansnetto 555 284 473 1 680 1 118 514 1 431 1 561 1 897 1 542
Årets resultat 536 382 500 1 142 609 270 782 834 1 074 834
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 186 686 660 535 613 776 861 491 344
Omsättningstillgångar 9 748 9 277 7 773 7 131 6 614 8 271 6 544 7 111 7 313 4 572
Tillgångar 9 914 9 463 8 459 7 791 7 149 8 884 7 320 7 972 7 805 4 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 013 3 777 4 295 4 095 3 203 2 994 3 124 2 842 2 008 934
Obeskattade reserver 1 534 1 674 1 893 2 073 1 953 1 670 1 534 1 174 780 380
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 923 0 0 0 0 1 043 125 250 250 375
Kortfristiga skulder 2 443 4 013 2 271 1 623 1 993 3 177 2 537 3 705 4 766 3 227
Skulder och eget kapital 9 914 9 463 8 459 7 791 7 149 8 884 7 320 7 972 7 805 4 916
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 384 299 532 311 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 913 3 145 2 535 1 815 2 137 1 422 1 498 1 532 1 813 1 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 420 1 121 827 590 657 592 671 772 831 629
Utdelning till aktieägare 300 300 900 300 250 400 400 500 0 0
Omsättning 25 698 17 101 16 486 17 051 15 802 13 204 17 308 22 049 20 487 13 764
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 8 6 7 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 531 1 900 2 046 2 838 2 257 1 886 2 470 3 150 2 921 2 293
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 478 423 413 405 349 359 407 424 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 637 358 546 1 713 1 206 650 1 607 1 732 2 057 1 676
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,03% 4,48% -3,86% 7,75% 19,68% -23,62% -21,59% 7,84% 48,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,72% 3,15% 5,76% 21,61% 15,78% 5,84% 19,74% 19,94% 24,59% 32,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,24% 1,74% 2,98% 9,89% 7,14% 3,93% 8,36% 7,21% 9,39% 11,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,07% 38,93% 30,71% 35,64% 32,71% 35,57% 39,91% 21,01% 29,20% 34,52%
Rörelsekapital/omsättning 28,86% 30,78% 33,61% 32,35% 29,24% 38,58% 23,18% 15,45% 12,46% 9,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,55% 53,71% 68,23% 72,17% 64,94% 47,56% 58,12% 46,25% 32,92% 24,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 278,14% 141,17% 160,19% 231,61% 179,78% 169,31% 155,50% 77,35% 74,26% 60,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...