Visa allt om Sisjöns Byggnads AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 85 968 61 299 70 349 79 624 72 810 71 594 77 287 54 147 70 134 64 214
Övrig omsättning 150 165 15 38 0 17 5 0 0 27
Rörelseresultat (EBIT) 7 712 4 945 7 599 7 263 6 747 7 736 7 864 5 301 6 202 4 895
Resultat efter finansnetto 7 711 4 950 7 597 7 357 6 776 7 734 8 111 5 626 6 598 4 639
Årets resultat 5 387 3 192 5 584 5 670 5 241 5 202 6 421 3 197 4 028 2 317
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 324 399 646 614 1 359 1 743 8 048 7 136 1 421
Omsättningstillgångar 35 882 26 001 29 266 27 470 28 298 30 795 28 893 15 906 17 770 22 858
Tillgångar 36 198 26 325 29 666 28 116 28 912 32 153 30 636 23 954 24 905 24 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 782 11 895 14 703 15 119 13 450 16 759 15 557 10 136 7 738 6 710
Obeskattade reserver 3 866 4 306 4 240 4 240 4 240 4 240 5 440 5 650 4 187 3 042
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 193 290 436 237 65 84
Kortfristiga skulder 16 550 10 124 10 723 8 757 11 029 10 865 9 204 7 931 12 915 14 443
Skulder och eget kapital 36 198 26 325 29 666 28 116 28 912 32 153 30 636 23 954 24 905 24 279
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 917
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 7 464 8 032 7 759 7 343 7 352 6 968 6 810 5 046
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 3 099 3 351 2 828 2 918 2 739 2 754 2 835 2 243
Utdelning till aktieägare 5 000 1 500 6 000 6 000 4 000 8 550 4 000 1 000 800 3 000
Omsättning 86 118 61 464 70 364 79 662 72 810 71 611 77 292 54 147 70 134 64 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 16 16 18 18 16 17 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 373 3 831 4 397 4 977 4 045 3 977 4 830 3 185 4 383 4 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 660 711 588 570 644 599 622 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 712 4 953 7 832 7 263 7 134 8 157 8 312 5 669 6 369 5 068
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,24% -12,86% -11,65% 9,36% 1,70% -7,37% 42,74% -22,79% 9,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,31% 18,81% 25,63% 26,18% 23,47% 24,16% 26,55% 23,54% 26,52% 20,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,97% 8,08% 10,81% 9,24% 9,32% 10,85% 10,52% 10,41% 9,42% 7,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,46% 16,55% 17,86% 16,06% 16,92% 17,97% 28,68% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,49% 25,90% 26,36% 23,50% 23,72% 27,84% 25,48% 14,73% 6,92% 13,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,93% 57,94% 60,71% 65,54% 57,96% 62,41% 64,63% 60,71% 43,46% 36,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,81% 246,44% 272,93% 288,10% 230,15% 264,71% 283,22% 185,13% 137,59% 158,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!