Visa allt om Wisby Ost AB
Visa allt om Wisby Ost AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 956 3 757 3 668 3 509 3 653 3 468 3 189 3 223 2 429 2 234
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 127 -160 -79 -27 165 -102 -118 99 43 50
Resultat efter finansnetto 127 -160 -79 -27 156 -110 -118 98 37 50
Årets resultat 127 -160 -79 -28 156 -110 -73 55 20 24
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 80 52 74 16 31 54 65 74 98
Omsättningstillgångar 474 328 381 360 511 322 261 444 318 412
Tillgångar 528 408 432 434 527 353 314 509 393 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 243 115 151 230 257 101 86 199 144 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 45 24 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 285 239 282 204 270 251 228 265 225 372
Skulder och eget kapital 528 408 432 434 527 353 314 509 393 510
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 391 350 93 47 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 662 804 771 712 683 281 254 291 159 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 284 274 222 223 210 208 186 140 112 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Omsättning 3 956 3 757 3 668 3 509 3 653 3 468 3 189 3 223 2 429 2 234
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 4 3 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 319 939 917 877 913 867 1 063 1 074 1 215 2 234
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 320 275 252 237 224 221 269 177 168 39
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 154 -133 -57 -8 179 -74 -88 124 67 70
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,30% 2,43% 4,53% -3,94% 5,33% 8,75% -1,05% 32,69% 8,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,05% -39,22% -18,29% -6,22% 31,31% -28,90% -37,58% 19,45% 10,94% 9,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,21% -4,26% -2,15% -0,77% 4,52% -2,94% -3,70% 3,07% 1,77% 2,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,01% 42,13% 41,30% 41,69% 42,49% 40,14% 38,35% 34,38% 30,96% 29,14%
Rörelsekapital/omsättning 4,78% 2,37% 2,70% 4,45% 6,60% 2,05% 1,03% 5,55% 3,83% 1,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,02% 28,19% 34,95% 53,00% 48,77% 28,61% 27,39% 45,46% 41,04% 26,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,54% 88,70% 84,40% 140,69% 156,67% 91,24% 56,58% 124,91% 70,22% 84,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...