Visa allt om Balder Grand AB
Visa allt om Balder Grand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 469 5 057 5 103 4 690 4 311 4 185 4 172 4 161 4 033 3 935
Övrig omsättning - - - - 377 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 582 1 397 2 669 2 625 3 589 2 784 1 837 1 921 1 788 1 609
Resultat efter finansnetto 1 737 444 1 284 1 198 2 118 1 376 1 233 1 017 -612 -380
Årets resultat -360 -805 3 739 500 523 205 694 673 -587 -50
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 587 45 909 47 958 49 064 42 470 42 917 43 084 43 916 45 273 46 631
Omsättningstillgångar 666 11 22 17 1 977 84 149 0 0 210
Tillgångar 45 253 45 920 47 980 - 44 447 43 001 43 233 43 916 45 273 46 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 045 5 405 6 210 1 328 828 305 100 100 100 300
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 825 2 702 2 702 2 702 2 702
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 143 921 1 063 887 690 631 501
Långfristiga skulder 25 220 26 220 27 220 28 220 29 220 30 220 31 220 32 220 33 220 34 220
Kortfristiga skulder 14 988 14 295 14 550 18 390 13 478 10 588 8 324 8 204 8 620 9 118
Skulder och eget kapital 45 253 45 920 47 980 - 44 447 43 001 43 233 43 916 45 273 46 841
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 *
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199
Omsättning 5 469 5 057 5 103 4 690 4 688 4 185 4 172 4 161 4 033 3 935
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 635 3 446 3 117 3 073 3 589 3 318 3 194 3 277 3 147 3 046
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,15% -0,90% 8,81% 8,79% 3,01% 0,31% 0,26% 3,17% 2,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,71% 3,04% 5,56% - 8,13% 6,47% 4,25% 4,37% 3,96% 3,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,21% 27,63% 52,30% 55,99% 83,86% 66,52% 44,06% 46,17% 44,51% 41,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 52,32% 57,74% 100,00% 68,60% 46,40% 84,43% 82,44% 46,07%
Rörelsekapital/omsättning -261,88% -282,46% -284,70% -391,75% -266,78% -250,99% -195,95% -197,16% -213,74% -226,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,15% 11,77% 12,94% - 1,86% 2,12% 4,84% 4,76% 4,52% 4,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,44% 0,08% 0,15% 0,09% 14,67% 0,79% 1,79% 0,00% 0,00% 2,30%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...