Visa allt om Göteborgs orbitalsvets & rengasinstallation AB
Visa allt om Göteborgs orbitalsvets & rengasinstallation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 581 972 1 796 1 724 356 4 522 1 542 1 852 3 810 3 859
Övrig omsättning 13 26 68 - - 13 - 14 - -
Rörelseresultat (EBIT) -145 -152 224 130 -594 729 64 317 826 686
Resultat efter finansnetto -146 -155 217 126 -588 722 57 324 849 679
Årets resultat -146 -155 208 126 -321 396 36 167 732 360
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 54 101 177 73 104 74 106 59 84
Omsättningstillgångar 311 478 679 557 494 1 152 806 728 1 569 1 293
Tillgångar 338 532 780 733 567 1 257 880 834 1 628 1 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 225 371 627 518 392 713 438 529 1 012 460
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 267 85 85 0 173
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 35 81 0 29 28 61 0 0
Kortfristiga skulder 113 161 119 134 174 248 330 159 616 744
Skulder och eget kapital 338 532 780 733 567 1 257 880 834 1 628 1 377
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 309 336 280 647 804
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 263 514 813 702 248 249 215 82 81 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 151 182 270 235 114 190 197 294 308 338
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 0 0 0 127 650 100
Omsättning 594 998 1 864 1 724 356 4 535 1 542 1 866 3 810 3 859
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 581 486 898 862 178 2 261 771 926 1 270 1 930
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 355 548 472 184 378 383 337 349 579
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -118 -105 271 197 -563 787 96 362 851 752
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,23% -45,88% 4,18% 384,27% -92,13% 193,26% -16,74% -51,39% -1,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -42,90% -28,38% 28,72% 17,74% -102,82% 58,00% 7,39% 39,57% 52,15% 49,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,96% -15,53% 12,47% 7,54% -163,76% 16,12% 4,22% 17,82% 22,28% 17,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,81% 96,40% 98,55% 93,68% 70,51% 56,94% 78,40% 75,86% 63,49% 69,27%
Rörelsekapital/omsättning 34,08% 32,61% 31,18% 24,54% 89,89% 19,99% 30,87% 30,72% 25,01% 14,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,57% 69,74% 80,38% 70,67% 69,14% 72,38% 56,89% 70,77% 62,16% 42,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 275,22% 296,89% 570,59% 415,67% 283,91% 464,52% 244,24% 457,86% 254,71% 173,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...