Visa allt om Bornström Hissmontage AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 028 1 933 1 622 2 973 2 619 2 565 1 269 1 825 1 968 2 009
Övrig omsättning 45 87 56 3 14 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 376 115 0 363 38 416 56 13 69 255
Resultat efter finansnetto 1 376 109 -10 351 35 403 44 3 63 252
Årets resultat 1 093 85 -10 273 25 352 34 2 86 184
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 97 178 259 350 46 15 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 523 681 660 967 1 041 1 030 773 760 657 754
Tillgångar 1 523 778 838 1 226 1 391 1 076 789 760 657 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 264 327 242 402 129 544 192 158 232 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 50 50 50 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 182 250 315 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 259 451 414 574 946 532 547 552 376 329
Skulder och eget kapital 1 523 778 838 1 226 1 391 1 076 789 760 657 754
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 421 - - 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 420 420 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 231 230 230 222
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 0 440 0 0 75 180
Omsättning 2 073 2 020 1 678 2 976 2 633 2 565 1 269 1 825 1 968 2 009
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 6 4 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 028 967 541 496 655 1 283 1 269 1 825 1 968 2 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 659 428 357 442 446 675 675 658 648
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 376 196 81 474 123 436 63 13 69 255
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,91% 19,17% -45,44% 13,52% 2,11% 102,13% -30,47% -7,27% -2,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 90,35% 14,78% 0,00% 29,61% 2,73% 38,75% 7,22% 1,84% 10,81% 34,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 67,85% 5,95% 0,00% 12,21% 1,45% 16,26% 4,49% 0,77% 3,61% 12,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,66% 97,57% 98,83% 97,61% 90,00% 59,73% 74,07% 49,81% 47,71% 55,60%
Rörelsekapital/omsättning 62,33% 11,90% 15,17% 13,22% 3,63% 19,42% 17,81% 11,40% 14,28% 21,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,99% 42,03% 28,88% 32,79% 9,27% 50,56% 29,28% 25,92% 41,25% 52,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 588,03% 151,00% 159,42% 168,47% 110,04% 193,61% 141,32% 137,68% 174,73% 229,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!