Visa allt om Baccma AB
Visa allt om Baccma AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 589 5 908 5 037 3 529 2 613 1 709 1 654 1 742 1 001 1 260
Övrig omsättning 59 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 899 560 369 915 743 484 745 571 136 383
Resultat efter finansnetto 3 447 566 30 941 782 487 746 582 148 383
Årets resultat 2 217 796 -125 561 424 263 405 311 79 206
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 510 1 150 257 320 0 200 211 211 211 72
Omsättningstillgångar 5 023 3 207 2 858 2 963 2 380 1 522 1 203 844 827 757
Tillgångar 6 533 4 357 3 115 3 283 2 380 1 722 1 414 1 055 1 038 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 472 1 055 620 1 396 978 682 546 431 320 306
Obeskattade reserver 1 323 583 1 046 967 798 597 472 281 134 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 738 2 719 1 449 920 605 443 396 343 585 427
Skulder och eget kapital 6 533 4 357 3 115 3 283 2 380 1 722 1 414 1 055 1 038 829
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 476 562 374 356 369 239 357 292 477
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 376 1 929 1 412 690 426 181 164 163 94 73
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 731 846 696 403 337 294 274 312 265 229
Utdelning till aktieägare 2 000 800 362 150 143 128 127 290 200 65
Omsättning 11 648 5 908 5 037 3 529 2 613 1 709 1 654 1 742 1 001 1 260
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 7 7 4 3 2 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 891 844 720 882 871 855 827 1 742 1 001 630
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 477 391 376 405 463 343 847 658 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 899 560 369 915 743 484 745 571 136 383
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 96,16% 17,29% 42,73% 35,06% 52,90% 3,33% -5,05% 74,03% -20,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,79% 13,06% 12,78% 28,82% 32,94% 28,28% 52,76% 55,73% 14,26% 46,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,76% 9,63% 7,90% 26,81% 30,00% 28,50% 45,10% 33,75% 14,79% 30,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 99,96% 99,94% 99,70% 99,31% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,72% 8,26% 27,97% 57,89% 67,93% 63,14% 48,79% 28,76% 24,18% 26,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,63% 34,65% 46,10% 64,23% 65,80% 65,16% 63,22% 60,03% 40,12% 45,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,46% 117,95% 197,24% 322,07% 392,56% 342,21% 302,02% 242,57% 141,37% 177,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...