Visa allt om Sista versen 28287 AB
Visa allt om Sista versen 28287 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 065 1 070 991 911 716 474 401 448 580 450
Övrig omsättning - - - - 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 87 -44 66 -242 1 -73 -3 120 50
Resultat efter finansnetto 14 67 -67 46 -251 1 -66 -3 120 50
Årets resultat 14 67 -67 46 -251 1 -36 36 64 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 23 29 37 4 0 3 6 9 12
Omsättningstillgångar 299 406 394 377 360 363 360 427 546 367
Tillgångar 314 429 423 415 364 364 363 434 555 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 55 -12 55 9 260 259 326 290 225
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 30 84 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 13 23 33 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 241 360 412 326 355 104 104 78 182 100
Skulder och eget kapital 314 429 423 415 364 364 363 434 555 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 174 256 222 232 240 230 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 199 211 274 0 41 21 0 10 11 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 85 90 105 69 109 102 96 77 71 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Omsättning 1 065 1 070 991 911 719 474 401 448 580 450
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 065 1 070 991 911 716 474 401 448 580 450
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 290 309 385 248 429 353 - 357 341 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 95 -36 71 -242 4 324 0 123 53
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,47% 7,97% 8,78% 27,23% 51,05% 18,20% -10,49% -22,76% 28,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,51% 20,51% -10,40% 16,14% -66,21% 0,27% -17,36% -0,46% 21,62% 13,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,10% 8,22% -4,44% 7,35% -33,66% 0,21% -15,71% -0,45% 20,69% 11,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,54% 52,80% 51,87% 52,14% 50,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,45% 4,30% -1,82% 5,60% 0,70% 54,64% 63,84% 77,90% 62,76% 59,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,97% 12,82% -2,84% 13,25% 2,47% 71,43% 71,35% 80,09% 63,15% 69,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,18% 51,67% 54,61% 60,43% 63,94% 349,04% 346,15% 547,44% 300,00% 367,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...