Visa allt om Avalato Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 9 404 14 398 15 369 10 518 15 779 21 121 18 750 13 383 7 877 4 207
Övrig omsättning 10 48 - 4 118 - - - 136 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 089 115 1 460 -1 410 350 1 460 237 1 432 910 477
Resultat efter finansnetto -1 087 -36 1 397 -1 440 314 1 432 191 1 427 894 462
Årets resultat -892 208 700 0 105 848 77 1 246 473 210
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 317 482 326 501 675 499 666 582 541 457
Omsättningstillgångar 5 525 7 069 11 819 8 443 5 207 5 312 4 406 3 405 1 948 1 201
Tillgångar 5 843 7 551 12 146 8 944 5 882 5 811 5 072 3 987 2 489 1 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 437 1 529 2 020 3 430 3 430 3 325 2 477 2 425 1 179 310
Obeskattade reserver 0 195 498 0 870 692 347 256 429 176
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 406 5 827 9 627 5 514 1 582 1 794 2 247 1 306 881 1 172
Skulder och eget kapital 5 843 7 551 12 146 8 944 5 882 5 811 5 072 3 987 2 489 1 658
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 4 905 3 928 2 824 2 014 1 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - 1 413 1 137 830 590 357
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 414 14 446 15 369 10 522 15 897 21 121 18 750 13 383 8 013 4 207
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 8 12 16 20 11 10 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 045 1 440 1 921 877 986 1 056 1 705 1 338 985 701
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 520 656 415 379 316 462 367 329 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -924 294 1 635 -1 235 481 1 626 377 1 615 1 045 550
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,69% -6,32% 46,12% -33,34% -25,29% 12,65% 40,10% 69,90% 87,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,60% 1,52% 12,04% -15,75% 6,04% 25,18% 4,69% 36,47% 36,80% 29,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,56% 0,80% 9,51% -13,40% 2,25% 6,93% 1,27% 10,86% 11,63% 11,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,01% 49,06% 52,29% 46,04% 48,97% 43,78% 35,00% 51,57% 60,75% 63,99%
Rörelsekapital/omsättning 11,90% 8,63% 14,26% 27,85% 22,97% 16,66% 11,51% 15,68% 13,55% 0,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,59% 22,26% 19,83% 38,35% 69,85% 66,51% 54,17% 65,83% 60,07% 26,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,40% 121,31% 122,77% 153,12% 329,14% 296,10% 196,08% 260,72% 169,92% 102,47%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...