Visa allt om ETM Materialhantering AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 2 251 1 295 2 035 1 839 2 358 2 068 1 763 1 266 1 693 1 786
Övrig omsättning 0 29 3 11 17 96 182 57 3 0
Rörelseresultat (EBIT) 561 228 286 37 331 331 197 45 -51 -26
Resultat efter finansnetto 561 228 285 36 327 326 170 -6 -115 -72
Årets resultat 441 189 230 90 203 161 140 -6 -38 38
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 15 37 55 105 149 108 593 756 927
Omsättningstillgångar 1 314 709 816 672 784 595 433 327 302 378
Tillgångar 1 324 724 853 727 888 744 541 919 1 058 1 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 856 535 466 437 347 294 283 143 149 187
Obeskattade reserver 80 80 96 105 185 119 0 0 0 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 73 86 135 67 189 185 52 689 809 738
Kortfristiga skulder 315 23 156 119 167 147 206 87 99 303
Skulder och eget kapital 1 324 724 853 727 888 744 541 919 1 058 1 305
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 263 220
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 28 80 128 134 274 301
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 7 26 47 43 185 183
Utdelning till aktieägare 120 120 120 200 0 150 150 0 0 0
Omsättning 2 251 1 324 2 038 1 850 2 375 2 164 1 945 1 323 1 696 1 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 295 2 035 1 839 2 358 2 068 1 763 1 266 847 893
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 27 57 63 90 158 202 208 408 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 566 233 308 59 375 375 224 160 115 149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 73,82% -36,36% 10,66% -22,01% 14,02% 17,30% 39,26% -25,22% -5,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,37% 31,49% 33,53% 5,09% 37,27% 44,49% 36,41% 4,90% -4,82% -1,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,92% 17,61% 14,05% 2,01% 14,04% 16,01% 11,17% 3,55% -3,01% -1,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,38% 52,97% 32,43% 30,07% 26,17% 21,66% 12,88% 18,96% 11,99% 4,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,37% 82,51% 63,41% 71,38% 55,33% 51,99% 52,31% 15,56% 14,08% 18,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 417,14% 3 082,61% 523,08% 564,71% 469,46% 404,76% 210,19% 375,86% 305,05% 124,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...