Visa allt om Benjis Riv & Sanering AB
Visa allt om Benjis Riv & Sanering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning - 4 958 5 407 9 472 3 701 2 634 1 862 814 451
Övrig omsättning - - 110 137 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -150 606 -134 118 236 249 -33 22 29
Resultat efter finansnetto -760 562 -187 111 227 223 -60 13 28
Årets resultat -620 333 -53 54 111 91 -32 -15 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 1 190 136 255 177 180 304 224 0
Omsättningstillgångar 20 112 1 243 1 221 931 490 446 398 184
Tillgångar 160 1 302 1 379 1 476 1 108 670 750 622 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -186 434 226 278 274 163 72 103 118
Obeskattade reserver 0 140 12 146 146 73 0 28 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 47 1 73 129 187 244 0
Kortfristiga skulder 346 727 1 094 1 050 614 305 492 246 65
Skulder och eget kapital 160 1 302 1 379 1 476 1 108 670 750 622 184
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 567 621 543 258 222 177 70
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 2 384 1 076 1 440 774 464 508 175 227
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 984 712 739 444 272 252 121 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 143 50 0 0 0 0
Omsättning - 4 958 5 517 9 609 3 702 2 634 1 862 814 451
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 10 5 7 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 496 1 081 1 353 1 234 878 621 271 150
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 486 412 582 333 300 145 130
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -150 606 -75 217 322 324 57 78 29
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -8,30% -42,92% 155,93% 40,51% 41,46% 128,75% 80,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 46,85% -9,72% 7,99% 21,39% 37,16% -4,13% 3,54% 15,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 12,30% -2,48% 1,25% 6,40% 9,45% -1,66% 2,70% 6,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 98,71% 90,13% 98,62% 99,51% 99,79% 99,88% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - -12,40% 2,76% 1,81% 8,57% 7,02% -2,47% 18,67% 26,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -116,25% 41,72% 17,03% 26,12% 34,44% 32,36% 9,60% 19,80% 64,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,78% 15,41% 113,62% 116,29% 151,63% 160,66% 90,65% 161,79% 283,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...