Visa allt om Skövde Ekonomikonsult AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 2 628 2 441 2 354 2 381 2 228 2 034 2 090 1 941 1 950 1 789
Övrig omsättning 37 92 34 58 85 76 35 66 80 60
Rörelseresultat (EBIT) 677 662 557 626 569 464 478 401 436 288
Resultat efter finansnetto 940 670 608 639 673 471 528 437 439 301
Årets resultat 632 498 419 407 429 329 365 323 274 181
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 832 1 233 1 243 934 323 869 452 467 605 629
Omsättningstillgångar 2 419 1 617 1 270 1 382 1 939 1 055 1 409 1 139 1 005 774
Tillgångar 3 251 2 850 2 513 2 316 2 262 1 925 1 862 1 606 1 610 1 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 597 1 365 1 167 1 048 1 091 962 933 768 745 621
Obeskattade reserver 1 183 1 059 1 033 974 872 757 715 659 635 578
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 471 426 312 294 299 206 214 179 231 203
Skulder och eget kapital 3 251 2 850 2 513 2 316 2 262 1 925 1 862 1 606 1 610 1 402
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 628 627 611 528 516
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 305 291 290 286 282
Utdelning till aktieägare 500 400 300 300 450 300 300 200 300 150
Omsättning 2 665 2 533 2 388 2 439 2 313 2 110 2 125 2 007 2 030 1 849
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 314 1 221 1 177 1 191 1 114 1 017 1 045 971 975 895
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 538 527 517 495 460 452 448 436 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 677 662 557 626 569 464 478 401 436 288
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,66% 3,70% -1,13% 6,87% 9,54% -2,68% 7,68% -0,46% 9,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,91% 23,51% 24,19% 27,59% 29,75% 24,47% 28,36% 27,27% 27,45% 21,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,77% 27,45% 25,83% 26,84% 30,21% 23,16% 25,26% 22,57% 22,67% 16,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 74,12% 48,79% 40,70% 45,70% 73,61% 41,74% 57,18% 49,46% 39,69% 31,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,51% 76,88% 78,50% 78,05% 78,30% 80,65% 80,06% 79,83% 75,34% 74,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 513,59% 379,58% 407,05% 470,07% 648,49% 512,14% 658,41% 636,31% 435,06% 381,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!