Visa allt om Wide europé spedition transport & flyttningsbyrå AB
Visa allt om Wide europé spedition transport & flyttningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 575 1 156 1 488 1 729 1 648 1 252 1 268 1 446 1 603 1 483
Övrig omsättning 1 656 273 3 72 - - 54 112 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 126 94 145 112 126 -1 27 36 38
Resultat efter finansnetto -48 22 8 65 3 15 -87 8 11 8
Årets resultat -50 6 5 60 3 15 -87 6 6 4
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 1 382 1 440 1 458 1 537 1 622 1 588 227 351 442
Omsättningstillgångar 308 459 249 206 117 309 297 360 207 309
Tillgångar 338 1 841 1 689 1 664 1 654 1 931 1 885 586 558 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 148 142 137 76 73 58 148 142 136
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 40 679 962 1 125 1 252 1 189 58 116 174
Kortfristiga skulder 241 1 653 869 566 452 606 638 380 300 441
Skulder och eget kapital 338 1 841 1 689 1 664 1 654 1 931 1 885 586 558 751
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 384 380 183 188 248 286 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 399 508 167 92 0 8 41 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 125 157 164 126 183 62 87 104 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 231 1 429 1 491 1 801 1 648 1 252 1 322 1 558 1 606 1 483
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 788 578 744 576 549 626 634 482 802 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 292 362 261 224 142 162 147 235 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 185 174 224 197 252 163 164 167 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,25% -22,31% -13,94% 4,92% 31,63% -1,26% -12,31% -9,79% 8,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,59% 6,90% 5,62% 8,71% 6,77% 6,58% -0,05% 4,61% 6,63% 5,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,13% 10,99% 6,38% 8,39% 6,80% 10,14% -0,08% 1,87% 2,31% 2,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -12,25% 75,61% 78,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,25% -103,29% -41,67% -20,82% -20,33% -23,72% -26,89% -1,38% -5,80% -8,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,99% 8,04% 8,41% 8,23% 4,59% 3,78% 3,08% 25,26% 25,45% 18,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,75% 26,74% 26,01% 36,40% 23,89% 44,06% 42,79% 92,63% 64,00% 62,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...