Visa allt om F. Holmströmgruppen AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 465 000 830 000 1 094 564 1 807 125 1 009 873 915 910 189 346 208 775 43 037 44 071
Övrig omsättning 774 000 753 000 30 150 25 392 51 900 9 221 1 551 5 174 3 688 5 100
Rörelseresultat (EBIT) 1 293 000 710 000 80 247 385 416 344 867 231 303 64 083 40 183 -20 920 -9 756
Resultat efter finansnetto 1 085 000 526 000 55 411 263 477 282 353 313 977 33 935 37 475 37 138 15 727
Årets resultat 953 000 401 000 52 374 262 131 281 626 312 523 31 830 29 952 41 395 5 786
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 294 000 4 326 000 2 974 175 2 587 286 1 461 958 1 089 021 718 370 643 810 719 111 585 057
Omsättningstillgångar 2 505 000 2 464 000 2 361 510 2 334 310 2 286 223 1 670 101 713 048 361 671 178 382 171 105
Tillgångar 8 799 000 6 790 000 5 335 685 4 921 596 3 748 181 2 759 122 1 431 418 1 005 480 897 492 756 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 259 000 1 732 000 1 325 653 991 171 909 958 1 258 176 533 587 435 409 412 880 369 510
Minoritetsintressen 874 000 607 000 558 238 622 532 522 303 0 0 63 546 72 678 73 816
Avsättningar (tkr) 0 261 000 119 600 84 913 83 506 83 809 57 158 54 980 55 608 61 254
Långfristiga skulder 3 571 000 2 008 000 2 784 141 2 078 019 1 358 784 1 146 234 800 292 424 090 327 494 229 770
Kortfristiga skulder 2 095 000 2 182 000 548 053 1 144 961 873 630 270 903 40 381 27 455 28 833 21 811
Skulder och eget kapital 8 799 000 6 790 000 5 335 685 4 921 596 3 748 181 2 759 122 1 431 418 1 005 480 897 492 756 162
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 000 1 000 - 590 569 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 109 000 97 000 - 57 551 35 825 23 381 10 322 8 013 7 690 4 951
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 54 000 32 000 - 17 833 11 572 3 969 4 351 3 062 2 601 1 695
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 239 000 1 583 000 1 124 714 1 832 517 1 061 773 925 131 190 897 213 949 46 725 49 171
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 123 110 86 62 51 32 16 17 15 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 20 041 7 545 12 727 29 147 19 801 28 622 11 834 12 281 2 869 4 006
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 350 1 182 860 787 656 610 691 756 640 627
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 321 000 710 000 92 892 396 142 352 323 233 200 71 019 42 463 -13 654 -177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 196,99% -24,17% -39,43% 78,95% 10,26% 383,72% -9,31% 385,11% -2,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,85% 10,85% 4,33% 8,01% 10,17% 14,51% 4,28% 4,92% 5,05% 4,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,02% 88,80% 21,11% 21,83% 37,75% 43,72% 32,35% 23,71% 105,33% 70,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,88% 7,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,48% 7,86% 99,98%
Rörelsekapital/omsättning 16,63% 33,98% 165,68% 65,81% 139,88% 152,77% 355,26% 160,08% 347,49% 338,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,67% 25,51% 24,85% 20,14% 24,28% 45,60% 37,28% 43,30% 46,00% 48,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,36% 61,23% 210,54% 88,56% 125,06% 190,90% 689,15% 467,41% 460,31% 668,00%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 21 0 0 0 2 230
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -155 -116 -126 21 -99 -133 -105 2 208
Resultat efter finansnetto 44 000 48 000 -155 34 884 169 874 15 046 70 500 7 989 7 339 2 168
Årets resultat 44 000 48 000 -155 34 884 169 874 15 046 70 500 7 989 7 339 0
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 000 266 000 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100
Omsättningstillgångar 184 000 1 000 144 603 172 832 170 110 60 179 60 180 180 180 2 447
Tillgångar 214 000 267 000 174 703 202 932 200 210 90 279 90 280 30 280 30 280 32 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 000 210 000 169 708 184 863 169 974 90 236 90 190 30 191 30 201 26 362
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 55 000 0 0 0 0 0 0 10 6 035
Kortfristiga skulder 5 000 2 000 4 995 18 069 30 236 43 90 90 69 150
Skulder och eget kapital 214 000 267 000 174 703 202 932 200 210 90 279 90 280 30 280 30 280 32 547
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - - - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 35 025 70 599 8 000 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 21 0 0 0 2 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 0 -155 -116 -126 21 -99 -133 -105 2 208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,66% 78,65% 97,14% 91,10% 84,90% 99,95% 99,90% 99,71% 99,74% 81,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 680,00% 50,00% 2 894,95% 956,51% 562,61% 139 951,16% 66 866,67% 200,00% 260,87% 1 631,33%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...