Visa allt om DREAM OPPORTUNITIES AB
Visa allt om DREAM OPPORTUNITIES AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 514 1 343 1 964 1 628 2 131 4 627 3 567 3 939 4 405 6 527
Övrig omsättning 5 - 97 - 14 6 17 - - 100
Rörelseresultat (EBIT) 95 -356 251 -9 -126 3 -125 -48 132 297
Resultat efter finansnetto 88 -360 245 -25 -147 -27 -155 -75 88 210
Årets resultat 88 -360 232 -25 -147 -27 -115 4 73 50
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 90 182 450 719 988
Omsättningstillgångar 181 201 431 307 373 624 763 806 675 703
Tillgångar 181 201 431 307 373 714 944 1 256 1 393 1 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -76 -214 146 -87 -62 86 113 228 223 150
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 40 123 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 29 13 73 113 162 213 500 650 850
Kortfristiga skulder 241 386 273 321 322 466 619 489 397 554
Skulder och eget kapital 181 201 431 307 373 714 944 1 256 1 393 1 690
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 233 380 285 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 80 - -
Löner till övriga anställda 349 434 383 315 357 819 484 431 485 572
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 96 81 54 55 164 124 155 155 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 519 1 343 2 061 1 628 2 145 4 633 3 584 3 939 4 405 6 627
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 138 336 491 407 533 1 157 892 985 1 101 1 632
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 41 138 124 96 107 258 220 248 235 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 -356 251 -9 -36 95 144 221 401 653
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,73% -31,62% 20,64% -23,60% -53,94% 29,72% -9,44% -10,58% -32,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,49% -177,11% 58,24% -2,93% -33,78% 0,56% -13,24% -3,66% 9,62% 17,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,27% -26,51% 12,78% -0,55% -5,91% 0,09% -3,50% -1,17% 3,04% 4,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,86% 45,27% 51,83% 48,89% 53,03% 53,38% 51,39% 52,15% 50,92% 49,62%
Rörelsekapital/omsättning -3,96% -13,78% 8,04% -0,86% 2,39% 3,41% 4,04% 8,05% 6,31% 2,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -41,99% -106,47% 33,87% -28,34% -16,62% 12,04% 11,97% 20,45% 22,37% 14,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,76% 14,25% 97,44% 51,40% 57,76% 103,86% 93,86% 129,86% 129,47% 96,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...