Visa allt om Nordströms El i Munkfors AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 734 1 730 1 806 1 959 1 866 1 745 1 566 1 355 2 363 2 171
Övrig omsättning 0 14 10 8 26 0 3 53 79 80
Rörelseresultat (EBIT) 224 251 21 184 22 161 336 80 49 35
Resultat efter finansnetto 224 250 20 184 22 162 355 126 62 41
Årets resultat 246 196 39 143 68 125 204 73 143 29
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 209 151 196 163 126 58 61 68 192
Omsättningstillgångar 1 135 1 000 1 077 1 300 1 525 1 461 1 507 1 315 1 458 1 427
Tillgångar 1 350 1 209 1 228 1 496 1 688 1 587 1 565 1 376 1 526 1 619
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 955 909 913 1 074 1 081 1 164 1 188 1 084 1 212 1 069
Obeskattade reserver 0 90 90 120 120 186 186 96 66 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 395 210 225 301 486 237 190 195 249 351
Skulder och eget kapital 1 350 1 209 1 228 1 496 1 688 1 587 1 565 1 376 1 526 1 619
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 203 174
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 419 323 333 451 4 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 190 147 183 302 256
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 150 150 150 100 200 0
Omsättning 1 734 1 744 1 816 1 967 1 892 1 745 1 569 1 408 2 442 2 251
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 867 865 903 980 933 873 783 678 788 724
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 303 459 455 482 306 236 261 324 308
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 290 300 65 223 42 172 339 85 98 92
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,23% -4,21% -7,81% 4,98% 6,93% 11,43% 15,57% -42,66% 8,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,59% 20,76% 1,71% 12,30% 1,30% 10,27% 22,75% 9,30% 4,19% 2,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,92% 14,51% 1,16% 9,39% 1,18% 9,34% 22,73% 9,45% 2,71% 1,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,07% 68,27% 68,33% 73,20% 72,13% 100,00% 74,97% 69,30% 60,90% 64,12%
Rörelsekapital/omsättning 42,68% 45,66% 47,18% 51,00% 55,68% 70,14% 84,10% 82,66% 51,16% 49,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,74% 80,99% 80,07% 78,05% 69,59% 82,49% 85,18% 84,22% 82,61% 75,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,24% 463,81% 465,78% 425,58% 309,88% 609,70% 784,21% 667,18% 578,71% 400,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...