Visa allt om Nya Byggeriet i Umeå AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 1 189 1 347 892 1 150 1 191 1 030 1 157 1 067 1 253 1 384
Övrig omsättning 6 41 51 - 24 15 15 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) -53 23 26 128 19 28 -36 -122 23 82
Resultat efter finansnetto -63 22 25 126 15 21 -47 -123 23 78
Årets resultat -63 17 20 103 15 21 -47 -26 16 57
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 595 702 162 219 289 320 326 371 0 13
Omsättningstillgångar 244 414 283 239 174 213 298 374 514 676
Tillgångar 839 1 116 445 458 464 533 624 745 514 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 282 266 245 142 127 106 153 204 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 361 519 0 15 55 115 180 235 0 0
Kortfristiga skulder 258 315 180 198 267 291 338 356 213 379
Skulder och eget kapital 839 1 116 445 458 464 533 624 745 514 689
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 311 292 225 341 427 462 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 184 167 133 138 157 198 186
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Omsättning 1 195 1 388 943 1 150 1 215 1 045 1 172 1 075 1 253 1 384
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 189 1 347 892 1 150 1 191 1 030 579 534 627 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 489 387 495 484 379 254 298 337 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 54 73 74 176 67 83 9 -77 36 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,73% 51,01% -22,43% -3,44% 15,63% -10,98% 8,43% -14,84% -9,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,32% 2,06% 5,84% 27,95% 4,09% 5,25% -5,77% -16,38% 4,47% 11,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,46% 1,71% 2,91% 11,13% 1,60% 2,72% -3,11% -11,43% 1,84% 5,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,57% 63,03% 74,55% 81,65% 64,48% 59,90% 57,39% 82,57% 73,26% 67,56%
Rörelsekapital/omsättning -1,18% 7,35% 11,55% 3,57% -7,81% -7,57% -3,46% 1,69% 24,02% 21,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,22% 25,27% 59,78% 53,49% 30,60% 23,83% 16,99% 20,54% 53,60% 41,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,70% 128,25% 151,67% 115,66% 61,42% 69,76% 85,21% 102,25% 211,27% 149,34%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...