Visa allt om Livsanda Care AB
Visa allt om Livsanda Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 112 577 77 977 77 455 62 203 58 313 52 575 49 334 49 671 36 426 23 703
Övrig omsättning 86 164 - 126 434 7 214 155 92 16
Rörelseresultat (EBIT) 13 166 6 053 8 349 5 075 4 910 7 030 5 359 6 369 2 707 1 788
Resultat efter finansnetto 13 007 6 645 12 549 5 700 5 446 7 052 5 350 6 471 2 735 1 793
Årets resultat 8 239 4 194 8 618 3 296 3 134 3 894 4 648 3 483 1 906 934
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 221 14 869 15 087 8 016 9 734 14 663 5 429 5 392 5 587 525
Omsättningstillgångar 22 883 16 625 15 443 13 964 11 035 19 867 19 205 14 158 9 055 7 405
Tillgångar 42 105 31 494 30 530 21 980 20 769 34 530 24 634 19 550 14 642 7 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 455 12 216 13 022 6 859 6 563 6 929 6 271 3 623 2 790 1 034
Obeskattade reserver 8 695 8 695 7 886 5 425 4 081 2 893 1 175 2 178 555 485
Avsättningar (tkr) 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 88 0 0 1 10 159 4 963 4 973 4 983 0
Kortfristiga skulder 16 454 10 496 9 623 9 696 10 123 14 549 12 226 8 777 6 315 6 410
Skulder och eget kapital 42 105 31 494 30 530 21 980 20 769 34 530 24 634 19 550 14 642 7 929
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 986 708 876 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 58 614 45 625 46 960 38 474 36 093 32 020 28 469 27 916 21 611 14 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 788 13 500 13 817 11 209 10 386 9 134 8 607 8 932 7 401 4 841
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 500 3 000 2 000 1 700 150
Omsättning 112 663 78 141 77 455 62 329 58 747 52 582 49 548 49 826 36 518 23 719
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 165 172 162 133 124 112 110 107 73 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 682 453 478 468 470 469 448 464 499 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 62 48 52 58 47 41 38 32 416 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 066 6 823 8 966 5 693 5 503 7 385 5 541 6 549 2 873 1 825
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,37% 0,67% 24,52% 6,67% 10,91% 6,57% -0,68% 36,36% 53,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,27% 21,22% 41,15% 26,06% 27,77% 20,96% 22,04% 34,01% 20,12% 22,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,70% 8,57% 16,22% 9,21% 9,89% 13,77% 11,00% 13,38% 8,09% 7,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,71% 7,86% 7,51% 6,86% 1,56% 10,12% 14,15% 10,83% 7,52% 4,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,19% 60,32% 62,80% 49,40% 46,08% 26,24% 28,97% 26,55% 21,78% 17,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,07% 158,39% 160,48% 144,02% 109,01% 136,55% 157,08% 161,31% 143,39% 115,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...