Visa allt om BDB Bankernas Depå AB
Visa allt om BDB Bankernas Depå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 75 561 84 358 89 963 56 171 40 743 46 096 43 803 49 959 48 425 3 839
Övrig omsättning 750 748 836 929 782 282 282 125 42 -
Rörelseresultat (EBIT) 29 441 38 136 48 056 4 036 2 588 1 956 6 473 11 924 8 761 -14 943
Resultat efter finansnetto 8 548 12 875 9 991 4 879 3 908 3 575 6 503 12 546 14 247 -14 334
Årets resultat 5 870 7 494 5 776 2 828 2 102 1 954 3 567 9 171 10 035 -10 323
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 44 75 130 216 176 260 234 97 241
Omsättningstillgångar 1 829 117 2 034 481 3 523 167 3 252 135 1 859 200 3 013 031 2 828 448 2 557 604 2 452 833 1 106 668
Tillgångar 1 829 134 2 034 525 3 523 242 3 252 265 1 859 416 3 013 207 2 828 708 2 557 838 2 452 930 1 106 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 389 56 519 49 025 43 249 40 421 38 319 36 365 32 798 23 627 13 592
Obeskattade reserver 11 596 10 635 7 423 4 888 3 654 2 638 1 732 88 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 755 149 1 967 371 3 466 794 3 204 128 1 815 341 2 972 250 2 790 611 2 524 952 2 429 303 1 093 317
Skulder och eget kapital 1 829 134 2 034 525 3 523 242 3 252 265 1 859 416 3 013 207 2 828 708 2 557 838 2 452 930 1 106 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 727 1 814 - 1 712 1 830 1 626 1 565 1 502 1 837 1 884
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 612 3 903 5 077 3 882 3 930 3 585 3 264 3 528 2 901 2 324
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 219 3 465 3 016 3 923 3 661 3 592 3 435 3 484 3 595 3 360
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 311 85 106 90 799 57 100 41 525 46 378 44 085 50 084 48 467 3 839
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 7 4 6 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 445 10 545 11 245 7 021 5 820 11 524 7 301 8 327 8 071 960
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 100 1 224 1 047 1 190 1 346 2 201 1 377 1 419 1 389 1 892
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 469 38 167 48 111 4 076 2 664 2 036 6 547 11 974 8 805 -14 888
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,43% -6,23% 60,16% 37,87% -11,61% 5,23% -12,32% 3,17% 1 161,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,61% 1,88% 1,83% 1,15% 1,96% 1,46% 0,65% 1,25% 4,45% 0,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,04% 45,29% 71,52% 66,67% 89,37% 95,35% 41,70% 63,86% 225,39% 129,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 61,98% 60,12% 60,35% 56,31% 63,66% 54,53% 47,46%
Rörelsekapital/omsättning 97,89% 79,55% 62,66% 85,47% 107,65% 88,47% 86,38% 65,36% 48,59% 347,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,91% 3,19% 1,56% 1,45% 2,32% 1,34% 1,33% 1,28% 0,96% 1,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,73% 4,09% 2,05% 1,99% 3,12% 1,98% 1,83% 1,85% 2,11% 2,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...