Visa allt om 42 Telecom AB
Visa allt om 42 Telecom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 722 10 881 13 701 21 105 57 493 48 606 50 623 14 901 7 004 2 054
Övrig omsättning - 1 69 16 386 - 17 98 138 3
Rörelseresultat (EBIT) 277 -1 026 -2 785 -1 887 5 165 9 389 1 716 44 149 -164
Resultat efter finansnetto 275 -1 194 -2 714 -2 145 4 786 9 679 1 699 7 135 -179
Årets resultat 275 -1 194 -322 -308 2 529 5 220 907 7 135 -179
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 039 1 576 2 616 5 685 5 881 7 717 1 048 341 89 20
Omsättningstillgångar 1 603 1 435 3 020 3 718 6 599 9 257 15 982 1 355 648 582
Tillgångar 3 642 3 010 5 636 9 403 12 479 16 974 17 029 1 696 737 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 169 894 2 088 2 410 2 718 6 189 1 149 242 236 101
Obeskattade reserver 0 0 0 2 392 4 229 3 020 464 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 14 362 404 417
Kortfristiga skulder 2 473 2 116 3 548 4 600 5 532 7 764 15 402 1 091 97 85
Skulder och eget kapital 3 642 3 010 5 636 9 403 12 479 16 974 17 029 1 696 737 602
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 438 626 1 645 684 344 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 1 241 1 744 4 966 3 023 4 196 1 191 164 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 461 584 1 397 1 132 1 809 615 129 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 722 10 882 13 770 21 121 57 879 48 606 50 640 14 999 7 142 2 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 3 4 8 10 8 5 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 4 567 5 276 7 187 4 861 6 328 2 980 1 751 1 027
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 574 585 872 469 935 432 161 78
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 284 -838 -2 553 -1 742 5 525 9 557 1 830 143 163 -159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,98% -20,58% -35,08% -63,29% 18,28% -3,98% 239,73% - 240,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,61% -34,09% -47,98% -20,07% 41,39% 57,05% 10,19% 2,59% 20,35% -27,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,18% -9,43% -19,74% -8,94% 8,98% 19,92% 3,43% 0,30% 2,14% -7,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,75% 23,89% 22,87% 23,77% 38,29% 100,00% 54,73% 29,34% 19,05% 19,28%
Rörelsekapital/omsättning -31,96% -6,26% -3,85% -4,18% 1,86% 3,07% 1,15% 1,77% 7,87% 24,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,10% 29,70% 37,05% 45,47% 46,76% 49,57% 8,76% 14,27% 32,02% 16,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,82% 67,82% 85,12% 80,83% 119,29% 119,23% 103,77% 124,20% 624,74% 684,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...