Visa allt om Sandvikens El- Datateam AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 10 096 8 677 7 242 6 506 5 084 4 704 4 554 5 502 4 681 3 349
Övrig omsättning 82 21 32 7 5 138 98 0 10 33
Rörelseresultat (EBIT) 136 437 270 97 -2 54 -10 173 146 85
Resultat efter finansnetto 45 371 234 73 -30 28 -67 127 97 62
Årets resultat 81 206 130 54 -6 21 1 56 26 44
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 86 15 29 70 71 345 495 548 234
Omsättningstillgångar 3 839 3 577 2 454 2 191 1 667 1 395 1 077 1 418 960 760
Tillgångar 3 913 3 662 2 469 2 220 1 736 1 466 1 423 1 913 1 508 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 398 337 231 179 175 181 160 229 173 147
Obeskattade reserver 102 164 62 0 0 25 25 96 57 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 818 786 485 196 166 328 475 579 629 385
Kortfristiga skulder 1 595 2 375 1 691 1 846 1 396 932 762 1 009 648 463
Skulder och eget kapital 3 913 3 662 2 469 2 220 1 736 1 466 1 423 1 913 1 508 994
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 712 705 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 272 1 248 1 384 841 605 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 481 440 476 553 460 334
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
Omsättning 10 178 8 698 7 274 6 513 5 089 4 842 4 652 5 502 4 691 3 382
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 4 5 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 683 1 735 1 448 1 301 1 017 1 176 911 1 100 936 1 116
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 519 386 428 358 427 378 424 359 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 147 446 279 109 37 112 55 269 214 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,35% 19,81% 11,31% 27,97% 8,08% 3,29% -17,23% 17,54% 39,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,48% 11,93% 10,94% 4,41% -0,12% 3,68% -0,70% 9,04% 9,68% 8,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,35% 5,04% 3,73% 1,51% -0,04% 1,15% -0,22% 3,14% 3,12% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,81% 50,55% 47,79% 51,69% 53,44% 52,51% 58,63% 57,60% 60,39% 60,47%
Rörelsekapital/omsättning 22,23% 13,85% 10,54% 5,30% 5,33% 9,84% 6,92% 7,43% 6,67% 8,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,20% 12,70% 11,31% 8,06% 10,08% 13,68% 12,61% 15,67% 14,26% 14,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,06% 28,76% 26,20% 27,14% 37,39% 46,24% 19,29% 47,08% 83,64% 72,79%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...