Visa allt om CoolStuff AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05
Nettoomsättning 243 785 212 278 190 374 200 031 185 346 156 755 128 681 104 596 94 826 100 742
Övrig omsättning 679 18 862 314 189 134 248 111 76 154
Rörelseresultat (EBIT) 21 984 -127 -521 8 893 3 274 4 745 6 001 4 798 -3 354 969
Resultat efter finansnetto 21 797 -586 -826 8 436 2 952 4 515 5 814 4 423 -4 136 234
Årets resultat 12 896 247 -223 5 207 1 710 2 638 3 182 2 705 -1 576 371
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 018 1 268 1 458 2 571 3 863 4 332 4 127 2 914 3 870 3 480
Omsättningstillgångar 65 935 43 381 44 208 45 367 43 082 28 710 25 238 17 904 10 403 13 825
Tillgångar 66 952 44 649 45 666 47 938 46 945 33 042 29 366 20 818 14 273 17 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 600 22 704 22 457 23 944 18 738 17 703 16 565 13 383 2 732 5 000
Obeskattade reserver 10 138 4 777 5 770 6 380 4 719 4 074 3 004 1 314 0 2 560
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 5 313 4 491
Kortfristiga skulder 21 215 17 168 17 439 17 614 23 488 11 265 9 797 6 121 6 229 5 253
Skulder och eget kapital 66 952 44 649 45 666 47 938 46 945 33 042 29 366 20 818 14 273 17 305
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-05
2017-05
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
2012-05
Löner till styrelse & VD 1 522 1 350 1 033 - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 699 18 877 17 108 - - 13 286 10 759 8 493 8 496 7 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 502 6 910 6 851 - - 4 760 3 642 2 904 2 812 2 560
Utdelning till aktieägare 15 000 0 0 1 265 0 675 1 500 0 0 663
Omsättning 244 464 212 296 191 236 200 345 185 535 156 889 128 929 104 707 94 902 100 896
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 38 43 43 40 32 24 21 20 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 589 5 586 4 427 4 652 4 634 4 899 5 362 4 981 4 741 5 926
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 752 674 599 672 573 585 625 560 597 654
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 517 630 430 10 936 4 989 6 513 7 269 6 007 -2 250 1 715
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,84% 11,51% -4,83% 7,92% 18,24% 21,82% 23,03% 10,30% -5,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,84% -0,28% -1,13% 18,56% 6,98% 14,36% 20,46% 23,10% -23,40% 5,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,02% -0,06% -0,27% 4,45% 1,77% 3,03% 4,67% 4,60% -3,52% 0,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,24% 51,21% 53,09% 56,29% 51,79% 52,32% 52,72% 54,80% 58,76% 58,67%
Rörelsekapital/omsättning 18,34% 12,35% 14,06% 13,87% 10,57% 11,13% 12,00% 11,27% 4,40% 8,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,98% 59,20% 59,03% 60,33% 47,76% 63,19% 64,39% 69,21% 19,14% 39,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,57% 21,21% 28,51% 24,85% 18,61% 35,93% 56,86% 42,92% 30,79% 46,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...