Visa allt om Total Trade Center TTC AB
Visa allt om Total Trade Center TTC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 115 1 171 780 1 026 850 1 307 650 525 3 979 7 376
Övrig omsättning 22 49 27 16 32 7 - - 898 677
Rörelseresultat (EBIT) 49 52 -74 83 -21 449 -42 -74 428 442
Resultat efter finansnetto 48 251 -76 68 -48 419 -75 -100 311 324
Årets resultat 3 216 2 48 -42 248 -75 13 254 100
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 064 1 064 1 077 1 090 1 103 1 116 1 064 1 064 0 2 525
Omsättningstillgångar 130 128 131 62 44 138 162 232 899 2 295
Tillgångar 1 194 1 192 1 208 1 153 1 147 1 254 1 226 1 296 899 4 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 428 526 310 308 260 451 204 279 365 200
Obeskattade reserver 39 39 17 103 92 98 0 0 127 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 75 255 435 615 1 2 853
Kortfristiga skulder 728 628 882 742 721 449 587 402 405 1 590
Skulder och eget kapital 1 194 1 192 1 208 1 153 1 147 1 254 1 226 1 296 899 4 820
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 310 256 141 384 117
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 330 384 242 304 264 0 0 0 723 929
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 200 206 150 170 162 169 93 121 509 437
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 150 0 0 100 89
Omsättning 1 137 1 220 807 1 042 882 1 314 650 525 4 877 8 053
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 115 1 171 780 1 026 850 1 307 650 525 995 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 668 502 616 582 614 525 401 411 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 52 -61 96 -8 462 -42 -74 609 581
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,78% 50,13% -23,98% 20,71% -34,97% 101,08% 23,81% -86,81% -46,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,10% 21,14% -6,13% 7,20% -1,83% 35,81% -3,43% -5,48% 48,05% 9,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,39% 21,52% -9,49% 8,09% -2,47% 34,35% -6,46% -13,52% 10,86% 6,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,91% 35,18%
Rörelsekapital/omsättning -53,63% -42,70% -96,28% -66,28% -79,65% -23,79% -65,38% -32,38% 12,42% 9,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,39% 46,68% 26,76% 33,30% 28,58% 41,72% 16,64% 21,53% 50,77% 6,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,86% 20,38% 14,85% 8,36% 6,10% 30,73% 27,60% 57,71% 221,98% 100,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...