Visa allt om Överhärde Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 409 6 008 5 733 6 145 5 749 5 165 3 955 3 671 3 018 3 185
Övrig omsättning 282 170 26 0 9 149 17 14 71 0
Rörelseresultat (EBIT) 607 39 -55 310 103 63 -14 222 140 151
Resultat efter finansnetto 586 11 -90 253 44 -9 -98 112 15 22
Årets resultat 339 4 -22 140 29 -13 -10 62 5 14
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 048 979 1 126 951 1 034 929 983 1 195 1 446 1 640
Omsättningstillgångar 1 379 1 140 1 182 1 489 1 300 1 578 1 678 1 171 1 088 1 048
Tillgångar 2 427 2 119 2 308 2 441 2 334 2 507 2 661 2 367 2 534 2 688
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 757 418 414 437 296 267 279 289 227 223
Obeskattade reserver 150 0 0 68 0 0 0 91 61 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 355 386 658 688 903 1 041 1 064 1 386 1 599 1 802
Kortfristiga skulder 1 165 1 315 1 236 1 249 1 135 1 198 1 317 600 647 603
Skulder och eget kapital 2 427 2 119 2 308 2 441 2 334 2 507 2 661 2 367 2 534 2 688
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 180 180 180 180 183 - - 0 - 76
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 667 1 484 1 243 1 291 1 252 1 395 971 781 632 650
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 602 635 546 555 539 513 274 203 179 211
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 691 6 178 5 759 6 145 5 758 5 314 3 972 3 685 3 089 3 185
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 068 1 001 1 147 1 229 1 150 1 033 989 918 1 006 1 062
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 388 398 407 394 384 315 247 270 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 747 180 93 393 191 133 204 490 410 407
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,67% 4,80% -6,70% 6,89% 11,31% 30,59% 7,74% 21,64% -5,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,05% 1,89% -2,34% 12,78% 4,50% 2,55% -0,49% 9,42% 5,52% 5,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,49% 0,67% -0,94% 5,08% 1,83% 1,24% -0,33% 6,07% 4,64% 4,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,14% 48,22% 46,59% 49,45% 48,60% 46,89% 49,30% 53,83% 54,08% 58,18%
Rörelsekapital/omsättning 3,34% -2,91% -0,94% 3,91% 2,87% 7,36% 9,13% 15,55% 14,61% 13,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,01% 19,73% 17,94% 20,08% 12,68% 10,65% 10,48% 15,21% 10,73% 9,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,38% 60,23% 65,70% 88,87% 76,65% 91,49% 94,46% 122,33% 90,57% 100,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!