Visa allt om TPr Byggkonsult AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 7 668 7 346 9 234 6 855 5 759 6 363 5 902 4 073 3 796 2 177
Övrig omsättning - 37 - 19 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 655 1 753 2 141 1 178 661 428 426 214 754 294
Resultat efter finansnetto 1 653 1 750 2 132 1 189 648 442 465 209 725 295
Årets resultat 1 289 1 207 1 374 959 521 351 342 107 380 162
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 501 2 903 2 131 843 924 448 432 436 452 430
Omsättningstillgångar 3 010 2 541 2 566 2 643 2 106 1 756 1 848 1 309 1 502 747
Tillgångar 4 511 5 444 4 696 3 487 3 030 2 203 2 280 1 745 1 954 1 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 086 1 997 1 990 1 616 1 157 936 835 593 679 419
Obeskattade reserver 800 800 600 244 318 358 358 358 305 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 286 372
Kortfristiga skulder 1 625 2 647 2 106 1 541 1 555 909 1 087 794 684 273
Skulder och eget kapital 4 511 5 444 4 696 3 487 3 030 2 203 2 280 1 745 1 954 1 178
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 963 2 511 2 477 1 884 1 429 364
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 751 1 003 1 314 821 746 263
Utdelning till aktieägare 1 500 1 200 1 200 1 000 500 300 250 100 193 120
Omsättning 7 668 7 383 9 234 6 874 5 759 6 363 5 902 4 073 3 796 2 177
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 6 5 6 5 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 534 1 469 1 539 1 143 960 1 273 984 815 949 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 729 731 791 630 489 764 702 570 544 559
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 655 1 767 2 179 1 216 700 469 484 232 767 322
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,38% -20,45% 34,70% 19,03% -9,49% 7,81% 44,91% 7,30% 74,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,69% 32,20% 46,23% 34,10% 22,21% 20,20% 20,57% 12,49% 38,64% 25,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,58% 23,86% 23,51% 17,35% 11,69% 6,99% 7,95% 5,35% 19,89% 13,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 91,12% 90,00% 91,90% 82,03% 88,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,06% -1,44% 4,98% 16,08% 9,57% 13,31% 12,89% 12,64% 21,55% 21,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,08% 48,14% 52,34% 51,80% 46,37% 55,16% 48,87% 49,10% 46,25% 42,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,23% 96,00% 121,84% 171,51% 135,43% 193,18% 164,31% 125,31% 212,43% 217,95%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...