Visa allt om AIK Ishockey AB
Visa allt om AIK Ishockey AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2010-12 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 28 679 30 633 32 703 30 072 62 503 67 428 111 351 35 675 - -
Övrig omsättning - - 326 289 232 125 175 122 - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 821 -13 980 -12 953 -7 964 -8 906 -6 564 4 499 -2 759 - -
Resultat efter finansnetto -11 029 -12 926 -12 399 -8 572 -9 326 -6 889 4 201 -2 869 - -
Årets resultat -11 029 -12 926 -12 399 -8 722 -6 726 -4 889 861 -4 452 - -
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2010-12 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Anläggningstillgångar 35 454 37 651 40 050 42 196 45 402 42 832 40 419 25 079 - -
Omsättningstillgångar 6 793 2 741 4 222 9 643 8 365 14 700 12 384 13 532 - -
Tillgångar 42 247 40 392 44 272 51 839 53 767 57 532 52 803 38 612 - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 912 2 300 7 564 1 635 1 597 8 328 13 217 12 357 - -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 600 4 600 1 583 - -
Avsättningar (tkr) 26 970 26 704 26 704 26 704 27 262 22 284 17 462 4 412 - -
Långfristiga skulder 480 3 266 2 329 2 833 11 017 0 0 0 - -
Kortfristiga skulder 8 885 8 122 7 676 20 666 13 890 24 319 17 522 20 259 - -
Skulder och eget kapital 42 247 40 392 44 272 51 839 53 767 57 532 52 803 38 612 - -
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2010-12
2009-06 2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 869 867 942 369 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 15 358 16 819 15 841 15 015 29 876 33 607 38 317 15 571 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 842 7 192 6 193 4 627 16 820 17 388 12 280 9 697 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 28 679 30 633 33 029 30 361 62 735 67 553 111 526 35 797 - -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 32 35 37 42 45 43 39 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 869 957 934 813 1 488 1 498 2 590 915 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 822 669 558 1 190 1 209 1 590 693 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 343 -11 509 -10 489 -5 556 -6 498 -4 156 7 642 -1 287 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,38% -6,33% 8,75% -51,89% -7,30% -39,45% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -25,75% -31,49% -27,72% -15,36% -16,55% -11,41% 8,52% -7,15% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -37,93% -41,52% -37,52% -26,48% -14,24% -9,73% 4,04% -7,73% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,04% 97,85% 98,56% 99,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -7,29% -17,57% -10,56% -36,66% -8,84% -14,27% -4,61% -18,86% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,99% 5,69% 17,09% 3,15% 2,97% 17,81% 31,45% 35,02% - -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,10% 28,06% 52,96% 46,48% 59,33% 60,38% 70,07% 66,80% - -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...