Visa allt om THO ROS Creative Studios AB
Visa allt om THO ROS Creative Studios AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12
Nettoomsättning 8 815 7 313 7 965 8 818 8 390 8 249 7 024 5 084 9 053 7 778
Övrig omsättning 69 192 217 193 173 149 6 - 128 77
Rörelseresultat (EBIT) 903 -319 741 588 1 169 151 529 -184 232 856
Resultat efter finansnetto 905 -318 739 579 1 151 133 474 -277 -2 738
Årets resultat 655 4 439 359 561 302 143 -31 1 343
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 54 116 101 152 215 278 330 469 644
Omsättningstillgångar 3 540 2 937 2 865 3 237 2 986 2 300 2 150 1 858 3 155 2 656
Tillgångar 3 574 2 991 2 980 3 337 3 138 2 515 2 427 2 189 3 624 3 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 812 1 157 1 153 1 374 1 275 1 514 1 212 1 070 1 100 599
Obeskattade reserver 387 334 663 498 388 0 283 0 246 266
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324
Kortfristiga skulder 1 376 1 501 1 164 1 466 1 475 1 000 932 1 119 2 277 2 111
Skulder och eget kapital 3 574 2 991 2 980 3 337 3 138 2 515 2 427 2 189 3 624 3 300
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 1 227 416 278
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 782 2 653 2 799 2 268 2 313 1 671 6 2 589 2 094
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 089 968 1 011 882 904 611 467 1 069 852
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0
Omsättning 8 884 7 505 8 182 9 011 8 563 8 398 7 030 5 084 9 181 7 855
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 6 6 5 5 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 102 1 045 1 138 1 260 1 398 1 375 1 405 1 017 1 509 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 566 538 567 540 553 475 348 694 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 924 -258 807 639 1 232 214 630 -45 437 985
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,54% -8,19% -9,67% 5,10% 1,71% 17,44% 38,16% -43,84% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,32% -10,63% 24,90% 17,62% 37,25% 6,00% 21,80% -8,41% 6,43% 26,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,27% -4,35% 9,32% 6,67% 13,93% 1,83% 7,53% -3,62% 2,57% 11,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,88% 73,62% 76,42% 69,95% 70,94% 60,69% 65,02% 62,00% 76,35% 77,64%
Rörelsekapital/omsättning 24,55% 19,64% 21,36% 20,08% 18,01% 15,76% 17,34% 14,54% 9,70% 7,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,15% 47,39% 56,04% 52,82% 49,74% 60,20% 58,53% 48,88% 35,24% 23,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,51% 176,55% 222,42% 202,05% 188,34% 214,00% 185,19% 88,47% 60,52% 44,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...