Visa allt om Elofssons Försäljnings AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 15 629 10 902 9 144 7 818 6 887 4 951 4 865 4 300 3 804 3 390
Övrig omsättning 163 23 122 48 7 57 394 - - 85
Rörelseresultat (EBIT) 2 158 957 381 318 606 695 513 331 18 293
Resultat efter finansnetto 2 155 950 365 328 602 692 513 330 17 293
Årets resultat 1 315 589 277 291 190 179 272 170 13 212
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 371 297 205 160 658 332 334 9 0 11
Omsättningstillgångar 5 709 3 486 2 740 2 769 2 445 1 713 1 339 1 106 764 935
Tillgångar 6 080 3 784 2 945 2 929 3 103 2 045 1 673 1 115 764 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 025 1 741 1 152 875 856 816 637 415 245 347
Obeskattade reserver 1 040 588 406 406 456 307 224 90 0 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 139 472 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 014 1 455 1 387 1 509 1 319 922 812 610 519 591
Skulder och eget kapital 6 080 3 784 2 945 2 929 3 103 2 045 1 673 1 115 764 945
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - - 282 231
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 662 596 483 344 337 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - - 276 250 181 144 138 107 90
Utdelning till aktieägare 300 30 0 0 150 150 0 50 0 100
Omsättning 15 792 10 925 9 266 7 866 6 894 5 008 5 259 4 300 3 804 3 475
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 210 3 634 3 048 3 909 3 444 2 476 4 865 4 300 3 804 3 390
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 526 482 461 387 285 492 479 388 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 159 959 386 324 611 697 515 332 29 307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,36% 19,23% 16,96% 13,52% 39,10% 1,77% 13,14% 13,04% 12,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,49% 25,29% 12,97% 11,98% 19,59% 33,99% 30,84% 29,96% 2,49% 31,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,81% 8,78% 4,18% 4,49% 8,83% 14,04% 10,61% 7,77% 0,50% 8,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,73% 38,20% 38,72% 35,12% 40,77% 44,92% 35,87% 39,58% 31,73% 34,54%
Rörelsekapital/omsättning 23,64% 18,63% 14,80% 16,12% 16,35% 15,98% 10,83% 11,53% 6,44% 10,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,10% 58,13% 49,87% 40,69% 39,05% 51,61% 47,94% 43,17% 32,07% 37,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,30% 41,10% 88,82% 87,48% 64,44% 88,94% 115,52% 131,48% 93,64% 73,77%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...