Visa allt om Gransholms Bruks Fastigheter AB
Visa allt om Gransholms Bruks Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 081 4 438 4 557 4 265 4 928 6 095 4 560 4 423 2 337 0
Övrig omsättning 157 101 - 236 280 20 636 182 - -
Rörelseresultat (EBIT) 780 -967 341 1 634 3 188 5 009 3 126 3 399 1 277 -103
Resultat efter finansnetto 893 -948 2 138 2 684 88 465 4 406 2 748 2 930 237 -441
Årets resultat 893 -948 -294 573 85 378 3 965 588 98 2 845
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 627 51 576 48 982 28 507 25 461 36 589 37 261 37 571 38 222 9 500
Omsättningstillgångar 27 264 44 374 49 072 71 853 80 127 9 287 5 708 5 125 5 077 6 501
Tillgångar 90 891 95 950 98 053 100 360 105 588 45 876 42 969 42 696 43 300 16 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 084 79 191 85 139 85 433 89 860 7 318 7 315 6 350 5 762 6 834
Obeskattade reserver 0 0 0 1 068 707 700 700 265 75 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 819 14 847 427 12 088 13 063 36 038 32 394 33 369 33 344 0
Kortfristiga skulder 1 989 1 912 12 487 1 771 1 958 1 821 2 560 2 712 4 119 9 167
Skulder och eget kapital 90 891 95 950 98 053 100 360 105 588 45 876 42 969 42 696 43 300 16 001
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 037 936 37 - - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 349 288 77 - - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 31 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 4 005
Omsättning 5 238 4 539 4 557 4 501 5 208 6 115 5 196 4 605 2 337 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 541 2 219 2 279 2 133 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 624 741 629 93 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 121 79 1 387 2 553 3 860 5 681 3 794 4 051 1 515 -103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,49% -2,61% 6,85% -13,45% -19,15% 33,66% 3,10% 89,26% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,17% -0,67% 2,43% 2,96% 84,25% 10,95% 7,28% 7,97% 2,97% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,00% -14,44% 52,18% 69,59% 1 805,15% 82,41% 68,62% 76,92% 54,99% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,36% 98,78% 97,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 497,44% 956,78% 802,83% 1 643,19% 1 586,22% 122,49% 69,04% 54,56% 40,99% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,11% 82,53% 86,83% 85,96% 85,60% 17,08% 18,22% 15,33% 13,43% 42,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 350,73% 2 300,00% 389,80% 4 057,20% 4 092,29% 509,99% 222,97% 188,97% 123,26% 70,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...