Visa allt om Olinordic AB
Visa allt om Olinordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 20 269 25 007 27 704 35 733 15 767 12 104 0
Övrig omsättning 6 72 26 - 133 - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 198 295 847 3 855 452 518 -15
Resultat efter finansnetto -2 474 65 691 3 728 394 523 -15
Årets resultat -1 922 0 21 965 212 244 -15
Balansräkningar (tkr)
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 147 193 1 164 490 358 0
Omsättningstillgångar 46 211 53 956 56 100 60 735 6 335 3 257 92
Tillgångar 46 401 54 103 56 294 61 900 6 825 3 615 92
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 606 1 528 1 528 1 507 541 329 85
Obeskattade reserver 0 0 140 590 130 130 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 008 2 992 2 034 1 148 945 78 0
Kortfristiga skulder 43 786 49 583 52 592 58 655 5 208 3 078 6
Skulder och eget kapital 46 401 54 103 56 294 61 900 6 825 3 615 92
Löner & utdelning (tkr)
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 592 470 449 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 391 2 594 1 824 782 1 184 1 367 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 1 004 1 012 761 588 662 606 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 275 25 079 27 730 35 733 15 900 12 104 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 4 3 1 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 378 4 168 6 926 11 911 15 767 2 421 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 599 629 683 672 2 396 502 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 116 367 915 3 903 482 541 -15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,95% -9,74% -22,47% 126,63% 30,26% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,70% 0,56% 1,55% 6,27% 6,64% 14,63% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,75% 1,22% 3,14% 10,86% 2,87% 4,37% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,60% 40,66% 34,07% 32,55% 34,93% 48,12% -
Rörelsekapital/omsättning 11,96% 17,49% 12,66% 5,82% 7,15% 1,48% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,31% 2,82% 2,90% 3,14% 9,30% 11,69% 92,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,90% 13,75% 12,32% 13,92% 85,54% 62,80% 1 533,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...