Visa allt om Elinstallationer i Karlshamn AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 42 127 46 882 47 238 40 914 34 721 33 619 38 756 20 055 32 303 39 840
Övrig omsättning 897 589 749 808 752 799 809 541 538 605
Rörelseresultat (EBIT) 2 135 4 003 2 523 1 592 2 641 2 322 1 149 6 913 3 229
Resultat efter finansnetto 2 159 4 028 2 524 1 657 2 688 2 321 1 361 78 1 042 3 363
Årets resultat 5 360 2 567 1 690 1 445 2 039 1 714 1 202 788 833 1 803
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 161 220 293 263 261 246 378 330 426 621
Omsättningstillgångar 18 626 17 182 14 775 14 259 13 763 14 052 15 038 15 639 14 153 13 935
Tillgångar 18 787 17 403 15 068 14 522 14 025 14 298 15 417 15 969 14 579 14 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 449 6 089 5 522 4 832 5 387 6 348 5 234 4 532 4 745 5 211
Obeskattade reserver 0 4 720 3 997 3 667 3 889 3 849 3 747 3 954 4 913 5 038
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 338 6 593 5 549 6 023 4 749 4 101 6 435 7 483 4 922 4 306
Skulder och eget kapital 18 787 17 403 15 068 14 522 14 025 14 298 15 417 15 969 14 579 14 556
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 881 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 12 016 12 602 3 767 11 813 11 591
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 4 900 4 965 4 648 4 607 4 386
Utdelning till aktieägare 3 000 0 2 000 1 000 2 000 3 000 600 500 1 000 1 300
Omsättning 43 024 47 471 47 987 41 722 35 473 34 418 39 565 20 596 32 841 40 445
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 40 39 34 34 35 35 34 32 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 053 1 172 1 211 1 203 1 021 961 1 107 590 1 009 1 107
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 585 566 587 530 492 510 489 518 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 191 4 109 2 615 1 732 2 725 2 445 1 284 230 1 187 3 514
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,14% -0,75% 15,46% 17,84% 3,28% -13,25% 93,25% -37,92% -18,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,50% 23,14% 16,76% 11,51% 19,17% 16,25% 9,07% 0,49% 7,16% 23,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,13% 8,59% 5,35% 4,09% 7,74% 6,91% 3,61% 0,39% 3,23% 8,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,33% 66,74% 59,21% 60,83% 68,14% 64,19% 63,15% 40,82% 59,71% 69,37%
Rörelsekapital/omsättning 26,80% 22,59% 19,53% 20,13% 25,96% 29,60% 22,20% 40,67% 28,58% 24,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,94% 56,14% 57,34% 52,97% 60,04% 65,40% 52,91% 47,69% 57,38% 61,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,98% 253,03% 259,16% 227,76% 282,23% 334,94% 226,11% 204,33% 276,59% 306,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!