Visa allt om Sista versen 32695 AB
Visa allt om Sista versen 32695 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 600 690 756 846 918 567 469 544 566 453
Övrig omsättning - - 5 15 - - 90 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 54 77 24 27 66 42 52 8 -74 39
Resultat efter finansnetto 54 77 24 27 66 42 52 6 -78 36
Årets resultat 41 46 33 19 35 30 52 5 -78 26
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 13 20 29 42 90 128 129
Omsättningstillgångar 398 402 350 303 321 270 237 140 102 184
Tillgångar 398 402 355 315 341 299 279 230 230 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 270 224 191 172 137 107 55 50 128
Obeskattade reserver 22 22 5 24 24 7 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 41 91 91 96 100 109
Kortfristiga skulder 64 110 126 100 104 64 81 79 80 75
Skulder och eget kapital 398 402 355 315 341 299 279 230 230 312
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 169 166 218 292 53
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 273 288 269 227 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader - 86 138 141 126 67 53 91 130 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 600 690 761 861 918 567 559 544 566 453
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 600 345 378 423 459 567 469 544 566 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 311 180 213 205 187 244 227 315 425 126
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 54 82 32 35 75 54 122 46 -73 94
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,04% -8,73% -10,64% -7,84% 61,90% 20,90% -13,79% -3,89% 24,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,57% 19,15% 6,76% 8,57% 19,35% 14,05% 18,64% 3,48% -32,17% 12,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,00% 11,16% 3,17% 3,19% 7,19% 7,41% 11,09% 1,47% -13,07% 8,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,33% 92,46% 88,23% 88,53% 85,95% 94,00% 96,38% 95,96% 96,11% 92,94%
Rörelsekapital/omsättning 55,67% 42,32% 29,63% 24,00% 23,64% 36,33% 33,26% 11,21% 3,89% 24,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,45% 71,43% 64,20% 66,58% 55,63% 47,54% 38,35% 23,91% 21,74% 41,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 621,88% 365,45% 277,78% 303,00% 308,65% 421,88% 286,42% 170,89% 121,25% 238,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...