Visa allt om Alminia Sverige AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 274 393 277 493 287 780 324 337 324 204 339 897 334 408 315 589 226 879 203 467
Övrig omsättning 4 760 3 979 1 864 1 721 1 258 0 447 1 072 1 724 119
Rörelseresultat (EBIT) -3 209 6 822 1 443 -5 357 -7 707 -3 793 996 - 14 137 14 669
Resultat efter finansnetto -1 748 7 734 1 323 -4 439 -1 661 -1 663 6 918 - 17 391 16 772
Årets resultat -1 438 6 109 774 -5 259 -1 994 -2 216 5 244 - 12 988 13 278
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 003 66 678 64 901 65 957 73 237 89 967 96 258 95 869 72 249 48 173
Omsättningstillgångar 55 614 48 877 44 750 49 888 48 376 38 499 43 277 37 820 33 318 52 665
Tillgångar 128 617 115 555 109 651 115 845 121 613 128 466 139 535 133 689 105 567 100 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 153 62 591 57 482 59 208 66 468 69 462 74 629 70 354 64 527 57 039
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 819 2 199 2 258 3 133 3 738 4 460 5 011 5 162 4 616 4 254
Långfristiga skulder 2 134 2 426 2 639 2 932 3 200 0 2 167 6 500 0 0
Kortfristiga skulder 64 511 48 339 47 272 50 572 48 207 54 544 57 728 51 673 36 424 39 545
Skulder och eget kapital 128 617 115 555 109 651 115 845 121 613 128 466 139 535 133 689 105 567 100 838
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12 *
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 448 1 842 1 638 750 701 821 1 263 1 334 567 592
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 189 919 190 187 191 352 218 085 222 724 225 555 220 137 202 094 143 762 128 724
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 66 845 67 754 70 284 80 159 80 814 84 469 76 598 68 835 50 710 43 420
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 279 153 281 472 289 644 326 058 325 462 339 897 334 855 316 661 228 603 203 586
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 497 518 542 616 626 612 628 585 457 398
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 552 536 531 527 518 555 533 539 496 511
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 502 495 490 490 514 482 469 429 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 407 8 809 3 433 1 928 1 097 4 767 9 540 - 16 303 15 607
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,12% -3,57% -11,27% 0,04% -4,62% 1,64% 5,96% 39,10% 11,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,31% 6,78% 1,27% -3,71% -1,31% -1,25% 5,08% - 16,49% 16,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,61% 2,82% 0,48% -1,32% -0,49% -0,47% 2,12% - 7,67% 8,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,24% 0,19% -0,88% -0,21% 0,05% -4,72% -4,32% -4,39% -1,37% 6,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,77% 54,17% 52,42% 51,11% 54,66% 54,07% 53,48% 52,63% 61,12% 56,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,21% 101,11% 94,66% 98,65% 100,28% 70,45% 74,97% 73,19% 91,47% 133,18%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 175 173 173 101 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -308 -322 -243 -670 -984 -760 -648 -754 -723 -280
Resultat efter finansnetto 206 694 842 289 5 105 1 379 10 430 14 767 14 484 8 637
Årets resultat 92 655 765 -537 1 948 1 219 10 165 14 679 14 542 8 398
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 607 90 296 86 427 85 333 85 890 83 326 82 025 77 105 72 794 55 439
Omsättningstillgångar 2 154 773 749 512 2 998 3 670 7 279 10 281 6 708 17 854
Tillgångar 88 761 91 069 87 176 85 845 88 888 86 996 89 304 87 386 79 502 73 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 292 61 200 61 545 63 279 65 817 64 869 66 650 57 485 47 806 38 765
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 876 29 152 24 766 22 237 22 154 20 774 20 326 28 324 0 0
Kortfristiga skulder 593 717 865 329 917 1 353 2 328 1 577 31 696 34 398
Skulder och eget kapital 88 761 91 069 87 176 85 845 88 888 86 996 89 304 87 386 79 502 73 293
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - - 100 - - 240 120 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 448 - 0 - - - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 270 - 0 - - 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000 0 2 000 0 0 1 000 1 000 0
Omsättning 175 173 173 101 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -308 -304 -225 -652 -966 -742 -648 -754 -723 -280
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,16% 0,00% 71,29% - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,23% 0,76% 0,97% 0,42% - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 117,71% 401,73% 486,71% 360,40% - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 892,00% 32,37% -67,05% 181,19% - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,93% 67,20% 70,60% 73,71% 74,04% 74,57% 74,63% 65,78% 60,13% 53,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 363,24% 107,81% 86,59% 155,62% 326,94% 271,25% 312,67% 651,93% 21,16% 51,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!