Visa allt om Alminia Sverige AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 287 780 324 337 324 204 339 897 334 408 315 589 226 879 203 467 184 056 155 414
Övrig omsättning 1 864 1 721 1 258 0 447 1 072 1 724 119 409 9
Rörelseresultat (EBIT) 1 443 -5 357 -7 707 -3 793 996 - 14 137 14 669 10 314 11 859
Resultat efter finansnetto 1 323 -4 439 -1 661 -1 663 6 918 - 17 391 16 772 15 009 13 066
Årets resultat 774 -5 259 -1 994 -2 216 5 244 - 12 988 13 278 11 862 9 519
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 901 65 957 73 237 89 967 96 258 95 869 72 249 48 173 47 651 27 448
Omsättningstillgångar 44 750 49 888 48 376 38 499 43 277 37 820 33 318 52 665 39 951 43 231
Tillgångar 109 651 115 845 121 613 128 466 139 535 133 689 105 567 100 838 87 603 70 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 482 59 208 66 468 69 462 74 629 70 354 64 527 57 039 56 761 48 149
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 258 3 133 3 738 4 460 5 011 5 162 4 616 4 254 4 047 4 337
Långfristiga skulder 2 639 2 932 3 200 0 2 167 6 500 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 272 50 572 48 207 54 544 57 728 51 673 36 424 39 545 26 795 18 193
Skulder och eget kapital 109 651 115 845 121 613 128 466 139 535 133 689 105 567 100 838 87 603 70 679
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12 *
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 638 750 701 821 1 263 1 334 567 592 524 512
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 191 352 218 085 222 724 225 555 220 137 202 094 143 762 128 724 112 644 98 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 70 284 80 159 80 814 84 469 76 598 68 835 50 710 43 420 37 800 31 492
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 289 644 326 058 325 462 339 897 334 855 316 661 228 603 203 586 184 465 155 423
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 542 616 626 612 628 585 457 398 435 382
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 531 527 518 555 533 539 496 511 423 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 490 490 514 482 469 429 440 365 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 433 1 928 1 097 4 767 9 540 - 16 303 15 607 11 262 12 803
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,27% 0,04% -4,62% 1,64% 5,96% 39,10% 11,51% 10,55% 18,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,27% -3,71% -1,31% -1,25% 5,08% - 16,49% 16,64% 17,19% 18,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,48% -1,32% -0,49% -0,47% 2,12% - 7,67% 8,25% 8,18% 8,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,88% -0,21% 0,05% -4,72% -4,32% -4,39% -1,37% 6,45% 7,15% 16,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,42% 51,11% 54,66% 54,07% 53,48% 52,63% 61,12% 56,56% 64,79% 68,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,66% 98,65% 100,28% 70,45% 74,97% 73,19% 91,47% 133,18% 149,10% 237,62%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 173 101 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -243 -670 -984 -760 -648 -754 -723 -280 -67 -73
Resultat efter finansnetto 842 289 5 105 1 379 10 430 14 767 14 484 8 637 11 201 16 010
Årets resultat 765 -537 1 948 1 219 10 165 14 679 14 542 8 398 11 097 15 950
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 427 85 333 85 890 83 326 82 025 77 105 72 794 55 439 47 392 16 566
Omsättningstillgångar 749 512 2 998 3 670 7 279 10 281 6 708 17 854 2 428 20 105
Tillgångar 87 176 85 845 88 888 86 996 89 304 87 386 79 502 73 293 49 820 36 671
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 545 63 279 65 817 64 869 66 650 57 485 47 806 38 765 43 367 35 520
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 766 22 237 22 154 20 774 20 326 28 324 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 865 329 917 1 353 2 328 1 577 31 696 34 398 6 453 1 151
Skulder och eget kapital 87 176 85 845 88 888 86 996 89 304 87 386 79 502 73 293 49 820 36 671
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 100 - - 240 120 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 2 000 0 0 1 000 1 000 0 2 000 2 000
Omsättning 173 101 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -225 -652 -966 -742 -648 -754 -723 -280 -67 -73
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 71,29% - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,97% 0,42% - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 486,71% 360,40% - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning -67,05% 181,19% - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,60% 73,71% 74,04% 74,57% 74,63% 65,78% 60,13% 53,02% 87,05% 96,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,59% 155,62% 326,94% 271,25% 312,67% 651,93% 21,16% 51,90% 37,63% 1 746,74%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...