Visa allt om Anna Ahlström Grafisk Produktion AB
Visa allt om Anna Ahlström Grafisk Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 102 945 1 157 1 187 987 2 032 1 194 1 106 806 1 282
Övrig omsättning 255 - - - - 60 - - 1 17
Rörelseresultat (EBIT) 375 -115 140 203 91 790 432 186 20 388
Resultat efter finansnetto 395 -5 42 238 122 799 433 190 -4 388
Årets resultat 137 32 8 194 58 439 215 105 -5 207
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 462 183 391 1 226 1 382 867 368 314 290 107
Omsättningstillgångar 1 215 1 277 1 134 398 241 1 157 934 466 615 903
Tillgångar 1 677 1 459 1 525 1 624 1 623 2 024 1 302 780 906 1 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 811 774 843 935 641 782 544 329 223 317
Obeskattade reserver 685 466 513 513 526 487 286 145 98 98
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 -1 207 99 66 66 4 68
Kortfristiga skulder 181 219 170 177 249 655 407 240 580 527
Skulder och eget kapital 1 677 1 459 1 525 1 624 1 623 2 024 1 302 780 906 1 010
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 472 - - 226 - 294 251 271 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 459 408 0 600 0 60 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 215 210 238 128 251 122 110 153 198
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 200 200 0 0 165
Omsättning 1 357 945 1 157 1 187 987 2 092 1 194 1 106 807 1 299
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 102 - 1 157 1 187 987 2 032 1 194 553 806 1 282
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 - 672 668 423 894 456 212 435 565
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 458 -6 245 312 226 910 500 274 69 434
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,61% -18,32% -2,53% 20,26% -51,43% 70,18% 7,96% 37,22% -37,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,55% 1,03% 9,31% 14,78% 7,58% 39,48% 33,26% 24,36% 2,32% 38,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,84% 1,59% 12,27% 20,22% 12,46% 39,32% 36,26% 17,18% 2,61% 30,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,02% 92,91% 93,26% 93,01% 86,73% 95,57% 96,57% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 93,83% 111,96% 83,32% 18,62% -0,81% 24,70% 44,14% 20,43% 4,34% 29,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,22% 77,96% 81,52% 82,21% 63,38% 56,37% 57,97% 55,88% 32,40% 38,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 671,27% 583,11% 667,06% 224,86% 96,79% 176,64% 229,48% 194,17% 106,03% 171,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...