Visa allt om Fast Entreprenad Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 12 798 8 794 19 265 31 809 38 849 46 867 27 912 43 221 35 636 51 498
Övrig omsättning 303 476 272 382 458 370 922 487 407 210
Rörelseresultat (EBIT) 542 -862 -50 90 -1 873 72 17 3 044 1 364 1 441
Resultat efter finansnetto 470 -915 65 60 -2 030 93 24 3 086 1 352 1 417
Årets resultat 470 -915 35 38 76 271 244 1 882 778 759
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 786 7 749 30 69 115 267 230 148 123 27
Omsättningstillgångar 5 601 4 745 14 342 14 938 16 315 14 982 11 450 14 675 12 358 17 106
Tillgångar 13 387 12 494 14 371 15 007 16 430 15 248 11 681 14 824 12 481 17 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 694 5 224 6 139 6 103 6 065 5 989 5 718 5 774 4 192 3 414
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 139 2 404 2 724 2 066 1 795
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 36 36 37 65 56
Långfristiga skulder 2 894 4 198 3 688 2 546 2 397 0 0 48 1 081 4 007
Kortfristiga skulder 4 800 3 072 4 544 6 358 7 969 7 084 3 522 6 240 5 077 7 860
Skulder och eget kapital 13 387 12 494 14 371 15 007 16 430 15 248 11 681 14 824 12 481 17 133
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 142 7 848 9 037 8 549 9 703
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 263 2 568 2 995 2 940 3 461
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0
Omsättning 13 101 9 270 19 537 32 191 39 307 47 237 28 834 43 708 36 043 51 708
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 12 18 17 16 20 27 25 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 828 1 256 1 605 1 767 2 285 2 929 1 396 1 601 1 425 1 776
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 439 574 526 524 533 536 462 468 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 553 -846 -10 136 -1 831 114 53 3 063 1 388 1 464
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,53% -54,35% -39,44% -18,12% -17,11% 67,91% -35,42% 21,28% -30,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,69% -5,87% 1,68% 0,99% -11,27% 0,72% 0,38% 21,12% 11,70% 9,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,91% -8,34% 1,26% 0,47% -4,76% 0,23% 0,16% 7,24% 4,10% 3,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,79% 39,98% 41,76% 31,67% 36,32% 24,03% 46,46% 41,34% 45,63% 32,47%
Rörelsekapital/omsättning 6,26% 19,02% 50,86% 26,97% 21,48% 16,85% 28,40% 19,52% 20,43% 17,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,53% 41,81% 42,72% 40,67% 36,91% 50,22% 65,00% 53,28% 45,79% 27,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,85% 154,46% 315,62% 234,95% 204,73% 211,49% 325,10% 235,18% 243,41% 207,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!