Visa allt om Sköna Hus Försäljnings AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 5 900 66 360 87 393 38 811 56 960 33 029 33 195 39 352 36 697 28 501
Övrig omsättning - - 52 - - - - 110 - -
Rörelseresultat (EBIT) -217 1 641 5 493 -1 886 1 138 614 681 1 610 1 278 903
Resultat efter finansnetto -219 1 643 5 499 -1 885 1 096 209 668 1 653 1 289 909
Årets resultat 71 552 2 048 33 296 4 109 660 660 472
Balansräkningar (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 325 425 503 633 777 1 210 2 127 2 679 2 768 4 962
Omsättningstillgångar 11 539 12 547 23 472 21 822 9 954 18 293 6 443 9 493 9 309 13 274
Tillgångar 11 864 12 972 23 975 22 455 10 731 19 503 8 570 12 172 12 077 18 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 231 4 159 3 607 1 559 1 526 1 230 1 226 1 117 1 167 657
Obeskattade reserver 1 293 1 396 1 446 566 1 090 937 1 012 888 620 248
Avsättningar (tkr) 361 1 018 1 018 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 979 6 398 17 903 20 330 8 115 17 336 6 332 10 166 10 289 17 331
Skulder och eget kapital 11 864 12 972 23 975 22 455 10 731 19 503 8 570 12 172 12 077 18 236
Löner & utdelning (tkr)
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 336 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 996 2 045 1 842 1 584 1 961 1 233 1 373
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 417 878 835 800 902 777 816
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 0 710 150
Omsättning 5 900 66 360 87 445 38 811 56 960 33 029 33 195 39 462 36 697 28 501
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 7 7 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 475 11 060 12 485 5 544 11 392 6 606 6 639 7 870 7 339 5 700
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 640 615 641 602 551 492 586 510 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -117 1 744 5 633 -1 742 1 621 1 121 1 268 2 197 1 773 1 078
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -91,11% -24,07% 125,18% -31,86% 72,45% -0,50% -15,65% 7,23% 28,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,80% 12,67% 22,94% -8,38% 10,66% 1,08% 7,84% 13,60% 10,71% 5,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,61% 2,48% 6,29% -4,85% 2,01% 0,64% 2,02% 4,21% 3,52% 3,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,05% 17,30% 16,92% 12,74% 14,19% 19,57% 20,62% 19,21% 17,42% 19,77%
Rörelsekapital/omsättning 94,24% 9,27% 6,37% 3,84% 3,23% 2,90% 0,33% -1,71% -2,67% -14,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,16% 40,46% 19,75% 8,91% 22,14% 10,05% 23,01% 14,55% 13,45% 4,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,99% 196,11% 131,11% 106,23% 122,53% 105,46% 101,31% 90,83% 90,48% 76,59%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...