Visa allt om FOJAB arkitekter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 154 222 157 961 170 462 176 868 177 773 23 709 22 662 24 285 25 712 25 145
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 16 0 21 27 0
Rörelseresultat (EBIT) 20 198 18 231 19 594 27 836 29 981 -3 548 410 2 509 2 554 573
Resultat efter finansnetto 19 393 17 600 18 995 27 295 29 500 1 145 5 731 3 866 6 937 8 168
Årets resultat 15 245 13 441 14 620 20 749 21 996 17 728 5 493 3 042 6 493 7 735
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 182 1 533 1 701 1 729 2 458 2 806 2 509 2 649 3 602 4 799
Omsättningstillgångar 72 978 66 181 70 933 71 813 69 514 35 806 19 547 17 882 14 651 16 592
Tillgångar 74 160 67 714 72 634 73 542 71 972 38 612 22 056 20 531 18 253 21 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 804 15 955 17 794 23 885 25 186 18 887 7 143 4 454 7 487 8 784
Obeskattade reserver 8 900 9 000 8 677 8 642 8 260 2 857 3 076 2 826 2 466 2 716
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 000 18 687 16 027 12 382 9 481 5 019 3 968 3 930 3 770 2 552
Kortfristiga skulder 27 455 24 072 30 136 28 633 29 045 11 849 7 869 9 321 4 530 7 339
Skulder och eget kapital 74 160 67 714 72 634 73 542 71 972 38 612 22 056 20 531 18 253 21 391
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 3 372 3 287 2 477 2 788 - 890 958 751 851 886
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 66 509 67 471 68 029 65 554 66 500 3 021 2 765 3 312 2 896 3 081
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 36 198 35 888 35 780 35 554 33 603 2 191 2 079 2 113 2 241 2 294
Utdelning till aktieägare 0 13 396 15 280 20 710 22 050 16 013 5 984 0 6 075 7 790
Omsättning 154 222 157 961 170 462 176 868 177 773 23 725 22 662 24 306 25 739 25 145
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 132 127 131 133 131 7 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 168 1 244 1 301 1 330 1 357 3 387 3 237 3 469 3 673 3 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 809 913 929 925 929 1 234 1 121 1 076 1 191 956
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 765 18 956 20 279 28 565 30 771 -2 698 1 456 3 948 4 013 2 176
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,37% -7,33% -3,62% -0,51% 649,81% 4,62% -6,68% -5,55% 2,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,24% 26,92% 26,98% 37,85% 41,66% 3,77% 27,26% 20,63% 39,38% 39,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,10% 11,54% 11,49% 15,74% 16,87% 6,13% 26,53% 17,44% 27,96% 33,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,52% 26,66% 23,93% 24,41% 22,76% 101,05% 51,53% 35,25% 39,36% 36,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,37% 33,93% 33,82% 41,64% 43,95% 54,69% 43,26% 32,43% 50,97% 50,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 265,81% 274,93% 235,38% 250,81% 239,20% 301,61% 247,34% 191,36% 323,42% 226,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!