Visa allt om Multibygg Sydost AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 907 359 539 914 438 178 335 106 287 586 201 166
Övrig omsättning 274 2 373 1 236 1 213 77 51
Rörelseresultat (EBIT) 45 602 28 703 28 712 22 347 20 917 12 114
Resultat efter finansnetto 48 380 31 421 29 683 23 079 21 395 11 970
Årets resultat 38 726 24 933 23 208 18 177 16 756 8 918
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 914 85 194 76 125 50 062 31 067 20 590
Omsättningstillgångar 170 692 113 627 67 765 57 486 65 112 35 175
Tillgångar 249 605 198 821 143 890 107 549 96 178 55 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 154 60 427 50 494 37 286 29 109 16 353
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 691 4 226 3 777 3 251 2 662 2 551
Långfristiga skulder 14 959 17 491 12 922 9 649 8 917 3 722
Kortfristiga skulder 171 801 116 677 76 697 57 363 55 490 33 139
Skulder och eget kapital 249 605 198 821 143 890 107 549 96 178 55 765
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD 619 60 591 570 623 580
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 59 289 46 435 40 243 35 380 28 343 23 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 22 337 18 225 15 268 12 535 9 577 7 076
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 907 633 542 287 439 414 336 319 287 663 201 217
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 129 111 100 85 61 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 034 4 864 4 382 3 942 4 715 3 468
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 631 588 583 640 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 687 38 686 37 165 27 579 23 797 14 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 68,06% 23,22% 30,76% 16,52% 42,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,58% 16,07% 20,97% 21,71% 22,37% 21,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,39% 5,92% 6,89% 6,97% 7,48% 6,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,40% 22,56% 25,53% 26,79% 26,26% 28,36%
Rörelsekapital/omsättning -0,12% -0,56% -2,04% 0,04% 3,35% 1,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,90% 30,39% 35,09% 34,67% 30,27% 29,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,35% 97,39% 88,35% 100,21% 117,22% 105,68%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 906 999 539 554 437 818 334 787 287 586 201 166 184 887 135 225 106 064 52 788
Övrig omsättning 274 2 373 1 236 1 213 77 51 855 15 35 0
Rörelseresultat (EBIT) 45 287 28 370 28 583 21 866 20 555 11 717 9 168 1 745 1 712 1 908
Resultat efter finansnetto 45 816 29 444 29 047 22 019 20 508 11 664 8 601 1 525 1 443 1 873
Årets resultat 29 166 21 164 20 569 15 004 15 400 6 787 4 633 580 1 013 1 306
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 981 74 892 69 062 41 492 22 886 16 633 12 984 7 402 6 070 2 684
Omsättningstillgångar 170 049 113 380 66 516 57 093 65 190 35 144 31 400 23 586 19 908 11 304
Tillgångar 237 030 188 272 135 578 98 584 88 075 51 777 44 383 30 988 25 978 13 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 361 44 194 38 030 27 461 22 457 11 057 7 270 2 637 2 056 2 043
Obeskattade reserver 24 339 15 785 13 454 10 886 8 079 7 397 4 473 1 861 1 172 1 172
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 086 12 191 7 196 3 495 2 337 715 1 274 1 062 3 948 1 260
Kortfristiga skulder 171 244 116 102 76 899 56 742 55 202 32 607 31 367 25 428 18 802 9 513
Skulder och eget kapital 237 030 188 272 135 578 98 584 88 075 51 777 44 383 30 988 25 978 13 988
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 619 600 591 570 623 580 0 0 530 675
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 59 289 46 435 40 243 35 380 28 343 23 253 19 104 16 552 12 915 8 001
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 337 18 225 15 268 12 535 9 577 7 076 5 926 5 619 4 455 3 107
Utdelning till aktieägare 8 000 20 000 15 000 10 000 10 000 4 000 3 000 0 0 1 000
Omsättning 907 273 541 927 439 054 336 000 287 663 201 217 185 742 135 240 106 099 52 788
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 129 111 99 85 61 58 50 40 33 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 031 4 861 4 422 3 939 4 715 3 468 3 698 3 381 3 214 1 885
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 631 594 583 640 546 504 560 545 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 57 687 37 667 36 351 26 577 23 069 13 616 10 595 2 908 2 650 2 446
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 68,10% 23,24% 30,78% 16,41% 42,96% 8,80% 36,73% 27,49% 100,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,49% 15,86% 21,69% 22,45% 23,34% 22,63% 19,66% 5,77% 6,60% 13,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,09% 5,53% 6,72% 6,61% 7,15% 5,82% 4,72% 1,32% 1,62% 3,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,37% 22,51% 25,47% 26,72% 26,26% 28,36% 26,58% 29,30% 75,03% 69,75%
Rörelsekapital/omsättning -0,13% -0,50% -2,37% 0,10% 3,47% 1,26% 0,02% -1,36% 1,04% 3,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,24% 30,01% 35,79% 36,47% 32,65% 32,50% 24,24% 12,94% 11,24% 20,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,30% 97,66% 86,50% 100,62% 117,97% 107,31% 99,92% 86,46% 74,14% 118,46%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...