Visa allt om Loopia Hosting AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 58 544 61 403 60 309 54 384 32 545 47 338 43 020 34 571 26 859 16 019
Övrig omsättning 84 172 22 14 0 0 0 0 0 6
Rörelseresultat (EBIT) 1 724 16 418 8 533 -4 -1 842 3 036 781 1 165 212 115
Resultat efter finansnetto 1 738 16 419 8 518 -103 -2 032 2 321 270 830 28 63
Årets resultat -967 19 1 018 -53 -1 308 1 119 257 830 28 63
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 852 2 945 2 635 2 849 2 446 3 586 5 358 5 970 6 339 3 936
Omsättningstillgångar 26 029 17 825 21 667 19 862 11 916 15 671 12 577 9 904 7 099 4 059
Tillgångar 28 881 20 770 24 301 22 712 14 362 19 257 17 935 15 874 13 437 7 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 1 134 1 115 97 151 1 459 1 440 1 183 353 325
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 724 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 71 367 902 1 929 2 437 3 140 1 083
Kortfristiga skulder 28 715 19 636 23 186 22 543 13 845 16 172 14 566 12 255 9 945 6 587
Skulder och eget kapital 28 881 20 770 24 301 22 712 14 362 19 257 17 935 15 874 13 437 7 995
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 903
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 11 854 7 463 10 782 10 810 8 928 6 563 2 828
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 3 854 2 300 3 389 3 244 2 650 1 853 1 166
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 58 628 61 575 60 331 54 398 32 545 47 338 43 020 34 571 26 859 16 025
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 16 26 29 28 30 28 25 19 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 444 3 838 2 320 1 875 1 162 1 578 1 536 1 383 1 414 1 456
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 497 464 542 358 478 513 469 455 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 846 17 425 10 076 1 317 -615 5 182 2 839 2 919 1 539 790
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,66% 1,81% 10,89% 67,10% - 10,04% 24,44% 28,71% 67,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,02% 79,06% 35,12% -0,02% -12,83% 15,81% 4,38% 7,34% 1,59% 1,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,97% 26,74% 14,15% -0,01% -5,66% 6,43% 1,82% 3,37% 0,80% 0,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,21% 61,69% 54,42% 49,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,59% -2,95% -2,52% -4,93% -5,93% -1,06% -4,62% -6,80% -10,60% -15,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,58% 5,46% 4,59% 0,43% 1,05% 10,51% 8,03% 7,45% 2,63% 4,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,65% 90,78% 93,45% 88,11% 86,07% 96,90% 86,34% 80,82% 71,38% 61,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...